Zákon o dani z príjmov

- podľa právneho stavu k 11. 6. 2013 (Úplne znenia zákonov 25/2013)

Cena s DPH 4,39 €
Cena bez DPH 3,66 €
Obj. číslo SUZV13UZV025
Rok vydania2013
FormátA5
Väzbamäkká väzba
Forma produktuTlačená publikácia
VydavateľstvoPoradca podnikateľa, spol. s r. o.
-+

Zákon o dani z príjmov

- podľa právneho stavu k 11. 6. 2013 (Úplne znenia zákonov 25/2013)

Úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV
Po zmene zákonom č. 70/2013 Z. z.:


  • Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci obsahujúcej úľavu na dani podľa osobitného predpisu alebo podľa schémy štátnej pomoci de minimis, môže si uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky podľa odseku 2, ak súčasne spĺňa podmienky stanovené osobitným predpisom a osobitné podmienky podľa odseku 3 alebo podmienky podľa schémy štátnej pomoci de minimis.

  • Daňovník si môže uplatniť nárok na úľavu na dani do výšky dane pripadajúcej na pomernú časť základu dane. Pomerná časť základu dane sa vypočíta tak, že základ dane sa vynásobí koeficientom, ktorý sa vypočíta ako podiel oprávnených nákladov, na ktoré bola schválená poskytnutá investičná pomoc podľa osobitného predpisu, najviac však do úhrnnej výšky obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku tejto investície obstaraného po vydaní písomného potvrdenia žiadateľovi, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa uplatňuje nárok na úľavu na dani, a ako podiel súčtu hodnoty vlastného imania daňovníka vykázaného v účtovnej závierke za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo vydané písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu, a oprávnených nákladov, na ktoré bola schválená investičná pomoc podľa osobitného predpisu.


Po zmene zákonom č. 135/2013 Z. z.:

  • Daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska.