Ľudský faktor v spravodajských službách (online)

Zborník o spravodajských službách, ktorý bol venovaný významu ľudskej dimenzie v činnosti spravodajských služieb. Časť príspevkov bola venovaná aj „machiavellizmu“ a jeho mieste v spravodajských službách.

Cena s DPH
1,20 €
Cena bez DPH
1,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.

Ľudský faktor v spravodajských službách (online)

Zborník o spravodajských službách, ktorý bol venovaný významu ľudskej dimenzie v činnosti spravodajských služieb. Časť príspevkov bola venovaná aj „machiavellizmu“ a jeho mieste v spravodajských službách.
Spravodajská služba je vo všeobecnosti organizácia, spravidla štátna, ktorej hlavnou úlohou je prostredníctvom predovšetkým prísne utajovaného používania osobitných prostriedkov a metód práce získať pre vopred určeného príjemcu dôležité, aktuálne a verejne neprístupné informácie o skrytých bezpečnostných rizikách a iných relevantných skutočnostiach, spôsobilých akokoľvek ohroziť alebo ovplyvniť záujmy príjemcu.

Na to, aby spravodajská služba mohla plniť úlohy dané jej zákonom, potrebuje aparát – ľudský faktor. Každá organizácia môže byť iba tak efektívna, ako sú efektívni ľudia, ktorí v nej pracujú. Riadenie ľudských zdrojov je stredobodom pozornosti každého jednotlivého zamestnávateľa v každej organizácii. Orientácia na ľudské zdroje sa stáva jednou z kľúčových úloh strategického riadenia a ľudské zdroje hrajú významnú úlohu vo všetkých strategických rozhodnutiach. Pevné základy pre personálne riadenie sa dajú dosiahnuť len tým, že ľudským zdrojom venujeme pozornosť už od samého začiatku. Spravodajská služba je tiež len organizácia, aj keď má svoje špecifiká, a toto všeobecné pravidlo platí samozrejme aj tu, ba možno povedať, že je ešte dôležitejšie ...

Témy hlavných referátov a diskusných príspevkov

  • Skúsenosti s personálnym budovaním Vojenskej spravodajskej služby Českej republiky,
  • Skúsenosti s vytváraním personálneho zázemia spravodajských služieb na Slovensku,
  • Faktory lojality príslušníkov spravodajských služieb,
  • Aké osobnostné, vzdelanostné a morálne vlastnosti má a nemá mať spravodajský dôstojník?,
  • Zamyslenie nad významom ľudskej dimenzie v spravodajskej činnosti,
  • Spravodajské služby a užívatelia spravodajských informácii.
  • Sú machiavelistické osobnosti vhodné pre spravodajské služby?
  • Machiavelistický typ osobnosti a jeho vhodnosť na pozíciu v spravodajských službách,
  • N. Machiavelli a historický pohľad na problematiku lojality v štátnych službách.

Časový prístup

Neobmedzený online prístup do produktu Zborník Ľudský faktor v spravodajských službách získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu Zborník Ľudský faktor v spravodajských službách