Trestná zodpovednosť právnických osôb (online)

Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009.

Cena s DPH
1,20 €
Cena bez DPH
1,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.

Trestná zodpovednosť právnických osôb (online)

Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009.

Trestná zodpovednosť právnických osôb

 • trestná zodpovednosť právnických osôb predstavuje jednu z najdiskutabilnejších otázok súčasnej trestnoprávnej teórie,
 • trestná zodpovednosť právnických osôb relativizuje osvedčený systém princípov trestného práva kontinentálneho typu, ktorý trestnoprávnu zodpovednosť spájal (a ešte stále spája) s individuálnou zodpovednosťou fyzickej osoby.

Na konferencii sa zúčastnili významní odborníci na problematiku trestnej z zodpovednosti právnických osôb zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky.

Témy príspevkov

 • Trestná zodpovednosť právnických osôb v Európe,
 • modely trestnej zodpovednosti právnických osôb v rôznych právnych systémoch (so zameraním na systémy common law),
 • riešenia problematiky trestnej zodpovednosti právnických osôb v európskom priestore a úvahy de lege ferenda,
 • zodpovednosť spolkov a zväzov v Rakúsku,
 • švajčiarske trestné právo podnikateľov,
 • trestná zodpovednosť právnických osôb v Českej republike – stále otvorený problém,
 • české a slovenské riešenie trestnej zodpovednosti právnických osôb v roku 2009,
 • definícia právnickej osoby, ako jeden z predpokladov jej trestnej zodpovednosti,
 • nedostatky v doterajších legislatívnych návrhoch trestnej zodpovednosti právnických osôb,
 • k problematike zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do našich trestných kódexov,
 • úskalia trestnej zodpovednosti právnických osôb,
 • individuálna trestná zodpovednosť verzus trestná zodpovednosť právnických osôb,
 • spoločné znaky a diferenciácie správneho deliktu a trestného činu,
 • trestná zodpovednosť právnických osôb a ochrana životného prostredia,
 • trestná zodpovednosť právnických osôb,
 • sankčná zodpovednosť právnických osôb.

Časový prístup

Neobmedzený online prístup do produktu Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb