Zákon o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny, Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 26.8.2014 (Úplné znenia zákonov 26/2014)

Cena s DPH
3,91 €
Cena bez DPH
3,26 €
Rok vydania
2014
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnej práci a podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny, Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 26.8.2014 (Úplné znenia zákonov 26/2014)
Zákon
č. 219/2014 Z. z.
O SOCIÁLNEJ PRÁCI A O PODMIENKACH NA VÝKON NIEKTORÝCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ
V OBLASTI SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Nový zákon, ktorý upravuje sociálnu prácu, podmienky na jej výkon, ako aj zriadenie Slovenskej
komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Sociálnu prácu budú môcť vykonávať
len fyzické osoby, ktoré sú odborne spôsobilé. Sociálny pracovník bude môcť sociálnu prácu vykonávať
aj ako samostatnú prax v profesii sociálny pracovník. Podmienkou však bude, aby mal povolenie
na výkon samostatnej praxe sociálneho pracovníka. Takéto povolenie bude vydávať novozriadená
profesijná organizácia.Úplné znenie zákona
č. 305/2005 Z. z.
O SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANE DETÍ A O SOCIÁLNEJ KURATELE


Po zmene zákonom č. 185/2014 Z. z.:

 • Zmeny nadväzujú na novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a týkajú sa ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach
  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadeniach sociálnych služieb. Medzi formy
  poskytovania zdravotnej starostlivosti zaradila aj ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych
  služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Po zmene zákonom č. 219/2014 Z. z.:
 • V súvislosti s novou právnou úpravou sociálnej práce a podmienok jej výkonu v praxi sa dopĺňajú
  ustanovenia o kvalifikačných predpokladoch na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
  kurately tak, aby zodpovedali odbornej spôsobilosti ustanovenej v novej právnej úprave vrátane
  jej prechodných ustanovení.