Občiansky súdny poriadok (2015) v PDF

podľa právneho stavu k 14.1.2015 (Úplne znenia zákonov 4/2015)

Cena s DPH
1,88 €
Cena bez DPH
1,57 €
Rok vydania
2015
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Občiansky súdny poriadok (2015) v PDF

podľa právneho stavu k 14.1.2015 (Úplne znenia zákonov 4/2015)
Úplné znenie zákona
č. 99/1963 Zb.
OBČIANSKY SÚDNY PORIADOK

Po zmene zákonom č. 353/2014 Z. z.:
  • s účinnosťou od 1. marca 2015 sa môže súdne pojednávanie zaznamenávať aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku. Nosič dát, na ktorom bude vyhotovený záznam, sa stáva súčasťou súdneho spisu;
  • ak ako vedľajší účastník vstupuje do konania z vlastného podnetu právnická osoba založená na ochranu spotrebiteľa, súčasťou oznámenia o vstupe musí byť aj súhlas účastníka, popri ktorom sa zúčastňuje na konaní, inak súd na oznámenie o vstupe neprihliadne;
  • vedľajší účastník konania môže podať odpor proti platobnému rozkazu, len ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom;
  • vedľajší účastník môže podať odvolanie alebo dovolanie, ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom. V ostatných prípadoch môže vedľajší účastník podať odvolanie alebo dovolanie len so súhlasom účastníka, popri ktorom sa zúčastňuje na konaní;
  • Najvyšší súd SR konanie preruší, ak rozhodol, že požiada Európsky súd pre ľudské práva o vydanie poradného stanoviska k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovania práv a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
  • ak dovolací súd rozhoduje o dovolaní v obdobnej veci, aká už bola viac ako päťkrát predmetom konania na základe skoršieho dovolania podaného tým istým dovolateľom, môže dovolací súd v odôvodnení poukázať už len na svoje skoršie rozhodnutia.


Pripravujeme:
  • zákon o správnych poplatkoch
  • zákon o územnom plánovaní (stavebný zákon)
  • zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)