Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE

Od 1. 11. 2017 nadobudnú účinnosť zmeny v zákone o verejnom obstarávaní. Aj preto sme pre vás pripravili špeciálny seminár zameraný na aplikáciu nových ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Hilda Gajdošová
Bez DPH S DPH
Žilina 31.10.2017 100,00 € 120,00 €

Ako pripraviť úspešnú ponuku vo verejnom obstarávaní - v KOCKE

Od 1. 11. 2017 nadobudnú účinnosť zmeny v zákone o verejnom obstarávaní. Aj preto sme pre vás pripravili špeciálny seminár zameraný na aplikáciu nových pravidiel verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a pri príprave ponúk. V rámci školenia detailne rozoberieme súťažné podklady, povinnosti subdodávateľov a „iných osôb“, jednotný európsky dokument a jeho použitie v praxi.

Vzhľadom na to, že prechádzame k takmer úplnej elektronickej komunikácii vo verejnom obstarávaní bude súčasťou školenia aj oboznámenie s použitím informačných systémov. Príďte a získajte praktický návod na vytvorenie úspešnej ponuky.


  • Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania s dôrazom na zmeny zákona od 1.11. a súvisiacich predpisov vo vzťahu k danej téme. Špecifikácia zákaziek z hľadiska jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a pravidlá pre ich zadávanie.

  • Súťažné podklady, ich štruktúra a zrozumiteľnosť, oznámenia a výzvy – čo kde hľadať a ako promptne reagovať v zákonných lehotách.

  • Príprava ponuky – formálna, obsahová stránka, príprava ponuky podľa určených podmienok účasti, z hľadiska určeného predmetu zákazky, osobitných zmluvných podmienok, hodnotiacich kritérií.

  • Nevynecháme Jednotný európsky dokument – jeho použitie.

  • Subdodávatelia a „iné osoby“ a ich postavenie a povinnosti, ako ich správne zapájať do verejného obstarávania v súlade s princípmi ochrany hospodárskej súťaže. Ako ich VO/O hodnotí, pravidlá ich výmeny v procese verejného obstarávania a realizácie zmluvy.

  • Súčinnosť od úspešného uchádzača vyžaduje zákon.

  • Zmluvná voľnosť verzus zákon o verejnom obstarávaní a vyšší princíp verejného záujmu.

  • Blížime sa k úplnej elektronickej komunikácii v procese verejného obstarávania – súboj informačných systémov.

  • Vaše problémy a otázky.

Harmonogram:


08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
31. 10. 2017, Žilina - Informačné centrum podnikateľov s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)