• Úvod
 • >>
 • Verejná správa
 • >>
 • Online/elektronické produkty
 • >>
 • Balíček pre verejnú správu: Smernica o výkone finančnej kontroly + Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR + Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Balíček pre verejnú správu: Smernica o výkone finančnej kontroly + Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR + Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Akcia -36% Zľava

Akciový balíček pre verejnú správu obsahuje tieto publikácie v elektronickej podobe:

 • Smernica o výkone finančnej kontroly
 • Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR
 • Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Ušetríte
36% = 24,01 €
Cena s DPH
66,17 € 42,16 €
Cena bez DPH
55,14 € 35,13 €
Rok vydania
2021
Počet strán
125 + 132 + 781
Formát
WORD/PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Balíček pre verejnú správu: Smernica o výkone finančnej kontroly + Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR + Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Akciový balíček pre verejnú správu obsahuje tieto publikácie v elektronickej podobe:

 • Smernica o výkone finančnej kontroly
 • Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR
 • Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC

Smernica o výkone finančnej kontroly (2021)

Cieľom tejto metodiky je dosiahnuť stav, v ktorom si každý orgán verejnej správy vypracuje smernicu v dostatočnej miere detailu tak, aby boli zachytené všetky relevantné procesy výkonu finančnej kontroly pre jednotlivý orgán verejnej správy, vrátane vymedzenia zodpovednosti jednotlivých osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu a k tomu prislúchajúcich práv, povinností a kompetencií.

Každá smernica vo svojich podrobnostiach musí byť iná, pretože musí zohľadňovať príslušnú organizačnú štruktúru jednotlivých orgánov verejnej správy a tie nie sú rovnaké. Navyše, pri vypracovaní smernice je potrebné zohľadniť osobitosti činnosti a špecifiká nastavených vnútorných procesov príslušného orgánu verejnej správy.

Z uvedeného vyplýva, že rozsah a obsah finančných operácií alebo ich častí v jednotlivých orgánoch verejnej správy nie je možné zovšeobecňovať. Smernica má byť určená predovšetkým zamestnancom príslušného orgánu verejnej správy vykonávajúcim finančnú kontrolu, a preto je potrebné upraviť v nej podrobnosti vykonávania finančnej kontroly do takej miery, aby im bola nápomocná a zohľadňovala všetky podmienky a požadované okolnosti.

Uvedená publikácia sa skladá z dvoch častí, prvá obsahuje aj komentáre jednotlivých častí smernice a druhá slúži ako podklad na vyplnenie, bez komentárov.

Komentár ku konsolidačnému balíku MF SR (2021)

Výklad ku konsolidačnému balíku MF SR s jasnou podrobnou štruktúrou k jej spracovaniu zostavil náš dlhoročný renomovaný autor Ing. Peter Ivánek. Podľa opatrenia MF SR č. MF/27526/2008-31 sa konsolidovaná účtovná závierka predkladá do 30. júna 2021. Tento komentár je určený pre každú organizáciu, ktorá vypracováva konsolidačný balík Ministerstva financií SR, či už povinne (organizácie zapojené do CKS), alebo dobrovoľne (obce a organizácie v ich konsolidovanom celku).

Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok vo verejnej správe (,,KÚZ“) je už zaužívanou prácou účtovníkov ministerstiev, obcí a vyšších územných celkov. Prvé konsolidované účtovné závierky boli spracované za rok 2009, a to vrátane konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy. Následne sa od roku 2010 na najvyššej úrovni verejnej správy zostavuje súhrnná účtovná závierka (,,SÚZ“). V roku 2019 boli zostavené KÚZ za jubilejný 10. rok konsolidácie vo verejnej správe (od roku 2009 do roku 2018). KÚZ sú povinne auditované nezávislým audítorom, ktorého v ústrednej správe centrálne obstaráva a prostredníctvom verejnej súťaže súťaží Ministerstvo financií SR. Pre 20 kapitol štátneho rozpočtu je audit KÚZ jedinečná príležitosť získať uistenie, či účtovníctvo organizácií v ich konsolidovanom celku je vedené správne a účtovná závierka zobrazuje pravdivo skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva. Špecifikum je v tom, že sa tak nedeje prostredníctvom auditu individuálnych účtovných závierok, ale KÚZ jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Za 10 rokov klesol počet významných zistení auditu KÚZ kapitol štátneho rozpočtu zo 163 na 37. Zlepšenie bolo zaznamenané v oblasti účtovania o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku, dodržiavania aktuálneho princípu, zreálnenia hodnoty pohľadávok tvorbou opravných položiek a podobne.

Informácie o účtoch pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce, mestá a VÚC 2021

Elektronická príručka účtovné súvzťažnosti s prehľadom súvzťažného účtovania na syntetických účtoch, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých účtových tried a účtových skupín. Súčasťou príručky sú aj najčastejšie sa vyskytujúce účtovné prípady v konkrétnych prípadoch, ktoré sme aj tento rok aktualizovali a doplnili.

Publikácia k postupom účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky a štátne fondy je komentárom podrobného vysvetlenia paragrafového znenia opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 obsahuje aj množstvo príkladov širokej škály účtovných prípadov, s ktorými sa účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy v praxi stretávajú. Autor Ing. Ladislav Zakhar využil svoje dlhoročné skúsenosti na poste Ministerstva financií SR čoho dôkazom je aj zrozumiteľný a rozsiahly komentár, ktorý ocenia predovšetkým účtovníci účtovných jednotiek verejnej správy.