Daň z príjmov a DPH - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2018

Prednáška je zameraná na vybrané okruhy problémov v praxi ako napr. nájomné vzťahy, vzťah spoločník a spoločnosť, nenárokovateľná DPH, vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. Riešenie situácie bude ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Trenčín 16.11.2017 65,00 € 78,00 €

Daň z príjmov a DPH - aktuálne problémy a zmeny od 1.1.2018

Prednáška je zameraná na vybrané okruhy problémov v praxi ako napr. nájomné vzťahy, vzťah spoločník a spoločnosť, nenárokovateľná DPH, vzťah zamestnávateľ a zamestnanec. Riešenie situácie bude zamerané z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty na jednotlivé situácie v praxi. Cez daňovú politiku si môže vytvárať vzťah zamestnávateľ so zamestnancom. Takisto z pohľadu daní vyplývajú určité riziká ak sa zmluvné vzťahy uzatvárajú medzi závislými osobami. A nakoniec v dnešnej otvorenej spoločnosti obchodovanie v zahraničí je bežná vec a k tomu sa viaže aj prípady nerealizovanej DPH. Toto všetko a viac si rozoberieme práve na prednáške zameranej na vybranú zmes daňových problémov. Na záver si povieme vybrané zmeny z daňovej oblasti, ktoré môžu postihnúť väčšinu daňových subjektov ako je pohľad na príležitostný príjem u fyzických osôb, osobný bankrot fyzických osôb, asignačná daň a iné.

Daňový výdavok a jeho špecifiká (zadefinovanie daňového výdavku)

 • Výdavky zamestnávateľa spojené so zamestnancom
  • Poskytnutie automobilu na súkromné účely (z pohľadu dane z príjmov aj DPH)
  • Cestovné náhrady ako daňový výdavok (zákonné a dobrovoľné) – z pohľadu dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty
  • Paušalizácia výdavkov u zamestnávateľa verzus benefit zamestnancom
  • Výhry pre zamestnancov

Nájomné vzťahy z pohľadu dane z príjmov a DPH

 • Nájomný vzťah medzi spoločníkom a spoločnosťou (daň z príjmov)
 • Výpožička (z pohľadu dane z príjmov a DPH) – riziká spojené s obchodnými zástupcami
 • Technické zhodnotenie vykonané nájomcom – úprava vzťahov, prípadne daňové riziká
 • Opravy vykonané nájomcom na prenajatom majetku
 • Prenájom a odpis hmotného majetku a iné výdavky s tým spojené u prenajímateľa
 • Nájomné ako daňový výdavok (väzba na zaplatenie, nájomné luxusných áut)

Bezplatné dodanie majetku

 • Vyvolaná investícia na základe zmluvného vzťahu napr. s obcou, štátom (z pohľadu dane z príjmov a DPH)
 • Darovanie majetku (z pohľadu dane z príjmov a DPH)
 • Dar do spoločnosti a vyplatenie kapitálových fondov u spoločníka (413)

Vyradenie obchodného majetku (z pohľadu DPH a DP)

 • Predaj majetku
 • Likvidácia majetku
 • Škoda na majetku

Reklamné výdavky (daň z príjmov a DPH)

 • Obchodná vzorka
 • Reklamný predmet
 • Podpora predaja

Nenárokovateľná DPH a daňový dosah

 • Zadefinovanie, kedy je DPH nenárokovateľná (§ 49 až § 51)
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v tuzemsku
 • Definícia daňového výdavku vo vzťahu k DPH v zahraničí (refundačný princíp)

Vybrané pripravované zmeny v zákone o dani z prímov a DPH od 1. 1. 2018

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s dph obsahuje: organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie, obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo v podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 6.11.2017, Prešov - Zmena miesta konania - Žilina – Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
Miesto konania: 8.11.2017, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 9.11.2017, Poprad - Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad (mapa)
Miesto konania: 15.11.2017, Košice - KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49 (mapa)
Miesto konania: 15.11.2017, Banská Bystrica - ZRUŠENÉ!!! - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
Miesto konania: 16.11.2017, Trenčín- Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)