Dane a účtovníctvo 11/2019

Akcia -51% PDF verzia

V aktuálnom čísle publikácie vysvetľujeme túto naliehavú tému - zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020. Kde sa zavádza nová právna úprava tzv. call-off stock režimu a upravuje reťazové transakcie v rámci EÚ. Významná téma je taktiež - veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov ...

Ušetríte
51% = 4,22 €
Cena s DPH
8,24 € 4,02 €
Cena bez DPH
6,87 € 3,35 €
Rok vydania
2019
Počet strán
76
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 11/2019

V aktuálnom čísle publikácie vysvetľujeme túto naliehavú tému - zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020. Kde sa zavádza nová právna úprava tzv. call-off stock režimu a upravuje reťazové transakcie v rámci EÚ. Významná téma je taktiež - veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov ...

OBSAH

Daň z pridanej hodnoty

  • Zmeny zákona o DPH od 1. 1. 2020 (Ing. Jaroslava Betáková)

Zmeny zákona o DPH účinné od 1. 1. 2020 reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady EÚ. Zavádzajú novú právnu úpravu tzv. call-off stock režimu a upravujú reťazové transakcie v rámci EÚ určením miesta dodania tovaru s prepravou uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom. Cieľom je zjednodušiť a uľahčiť dodávky tovaru v rámci EÚ. Od 1. 1. 2020 sa stane účinným aj oslobodenie od dane v súvislosti s transakciami týkajúcimi sa surovej ropy a minerálnych olejov.

 

Daň z príjmov

  • Veľký prehľad zmien v zákone o dani z príjmov (Ing. Miroslava Brnová)

Zákon o dani z príjmov prešiel rozsiahlou novelizáciou, ktorá prináša úpravy vo viacerých oblastiach s pôsobnosťou od začiatku roka 2020 a neskôr. K najdôležitejším patrí zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich, zmeny v odpisovaní a odpočítavaní daňovej straty, zmeny vo výdavkoch, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení, nové ustanovenia týkajúce sa hybridných nesúladov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov aj v rámci závislej činnosti, úpravy v platení preddavkov na daň z príjmov, opatrenia na podporu automobilového priemyslu a ďalšie. V článku prinášame chronologický prehľad zmien v poradí podľa začiatku ich účinnosti – s vysvetleniami a príkladmi.

  • Príjmy študentov vysokých škôl z aspektu aktuálnych zmien (Ing. Valéria Jarinkovičová a kol.)

Študentské príjmy majú svoje špecifiká, z ich obvyklej štruktúry a výšky vyplývajú viaceré daňové osobitosti. V príspevku sa zaoberáme zdaňovaním rôznych príjmov plynúcich študentom vysokých škôl, a to aj z aspektu novoprijatých opatrení na podporu ich štúdia, sociálnej a finančnej situácie.

  • Transferová dokumentácia v praxi – metodický prehľad (Ing. Vladimír Pastierik)

Úvod do transferovej dokumentácie – zrozumiteľne a prakticky. Poradíme s metodikou vypracovania dokumentácie, výberom jej formy, rozsahu, ako aj oceňovacej metódy. Upozorníme na riziká a podelíme sa o skúsenosti z daňovej kontroly transferového oceňovania.

 

Podvojné účtovníctvo

  • Špecifická metodika účtovania – mikro, malá, veľká účtovná jednotka (Ing. Vladimír Pastierik)

Účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve sa povinne triedia do veľkostných skupín (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V článku mapujeme špecifickú účtovnú metodiku pre jednotlivé skupiny vrátane náčrtu náležitostí účtovnej závierky.

 

Ostatné

  • K nazeraniu do spisov daňového subjektu u správcu dane po novom (Ing. Božena Jurčíková)

Nazeranie do spisu je inštitútom, podľa ktorého je daňový subjekt oprávnený nahliadnuť do svojho spisu vedeného správcom dane v súvislosti s jeho daňovými povinnosťami. V článku upozorňujeme na posledné zmeny daňového poriadku, ktoré sprísnili nazretie a obmedzili rozsah sprístupnených dokumentov.

 

Z judikatúry SR

  • Nedôvodné porušenie daňovej kontroly (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý zvýrazňuje požiadavku primeranosti zásahov správcu dane, a vyslovuje záver, že daňová kontrola nemôže u daňového subjektu prebiehať po neobmedzenú dobu. To platí i v prípadoch medzinárodnej výmeny informácií, kde je zvlášť potrebné postupovať účelne a efektívne.