Dane a účtovníctvo 2/2021

Druhé číslo DAU v roku 2021 vám prináša prierez týchto žiadaných tém - k novele zákona o dani z príjmov účinnej od roku 2021, mzdové veličiny v roku 2021, účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke, daň z motorových vozidiel za rok 2020, nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu a iné.

Cena s DPH
15,97 €
Cena bez DPH
13,31 €
EAN kód
8584113063975
Rok vydania
2021
Počet strán
84
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 2/2021

Druhé číslo DAU v roku 2021 vám prináša prierez týchto žiadaných tém - k novele zákona o dani z príjmov účinnej od roku 2021, mzdové veličiny v roku 2021, účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke, daň z motorových vozidiel za rok 2020, nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • K novele zákona o dani z príjmov účinnej od roku 2021 (Ing. Michaela Vidová)

Národná rada SR 2. decembra 2020 schválila novelu zákona o dani z príjmov. Zmeny, ktoré priniesla, sú zamerané proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu – majú za cieľ predchádzať vzniku hybridných nesúladov a nastavujú pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj u fyzických osôb. Novela zároveň prináša i opatrenia na podporu podnikateľského prostredia, napr. oslobodenie príspevkov poskytnutých v rámci tzv. prvej pomoci počas pandémie, úpravy platenia preddavkov na daň z príjmov alebo rozšírenie možnosti uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj. V ďalších bodoch sa zmeny dotkli daňového bonusu, uplatňovania 15 % sadzbe dane, zrušilo sa oslobodenie 13. a 14. platu aj daňové zvýhodnenia týkajúce sa kúpeľníctva, vypustilo sa zvýhodnené odpisovanie tzv. podnikového bývania. V článku predstavíme a vysvetlíme jednotlivé novelizované ustanovenia zákona o dani z príjmov.

Mzdy a odvody

  • Mzdové veličiny v roku 2021 (Bc. Katarína Danajovičová)

Prinášame prehľad aktuálne platných súm potrebných na správne vedenie mzdového účtovníctva v roku 2021: novú výšku minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov, mzdových zvýhodnení, nezdaniteľných častí, poistného, stravného, limitov pri exekučných zrážkach a pod.

Podvojné účtovníctvo

  • Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke (Ing. Anton Kolembus)

Hodnota výsledku hospodárenia zistená vo výkaze ziskov a strát musí byť premietnutá aj v súvahe v rámci vlastného imania. Predmetom rozdelenia je výsledok hospodárenia, ktorý predstavuje hospodársky výsledok zistený v účtovníctve za minulé účtovné obdobie. Na príkladoch ukážeme účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia vo verejnej obchodnej  spoločnosti i v kapitálových spoločnostiach.  Prejdeme si tvorbu a použitie rezervného fondu, štatutárne a ostatné fondy zo zisku, podiely na zisku v akciovej spoločnosti, výplatu tantiém, podiely zamestnancov na zisku, dividendy , zvýšenie základného imania a úhradu straty v akciovej spoločnosti, ako aj v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ostatné

  • Daň z motorových vozidiel – rok 2020 (Ing. Jana Fülöpová)

Téma dane z motorových vozidiel je tento rok obzvlášť zaujímavá, a to najmä v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z korona opatrení, ale tiež prijatými novelami zákona o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane sa za rok 2020 posúva z 31. januára 2021 na 31. marec 2021. Podanie daňového priznania sa realizuje na novom tlačive daňového priznania. V príspevku si podrobnejšie vysvetlíme zmenu výpočtu preddavkov na daň z predpokladanej dane, ako aj spôsob platenia preddavkov na daň na rok 2021, ako základ si však pripomenieme náležitosti vyrovnania daňovej povinnosti postupne podľa jednotlivých ustanovení zákona. Ako zhrnutie nášho výkladu ponúkame komplexný príklad v závere.

  • Nová úprava dočasnej ochrany podnikateľov a malého konkurzu (Mgr. Barbora Magočová)

Dňa 1. januára 2021 nadobudol účinnosť nový zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Rozširuje okruh osôb, ktoré môžu o ochranu žiadať, a zároveň významne posilňuje práva ich veriteľov. Nový zákon prináša aj úpravu mechanizmu zjednodušeného administratívneho doriešenia zániku krachujúcich podnikateľov, ktoré by malo lepšie zohľadňovať záujmy ich veriteľov. S uvedeným cieľom preto od základu novelizuje inštitút tzv. malého konkurzu a čiastočne presúva zodpovednosť za jeho výsledok práve na nich.

  • Startup – právna forma podnikania a možnosti financovania (Ing. Eva Gášpárová)

Startupy sa od bežných spoločností odlišujú určitými špecifikami, ktorými sú predovšetkým zdroj kapitálu, inovatívnosť produktu alebo služby, personálne vzťahy a vzájomné vzťahy vo vnútri podniku a v neposlednom rade aj schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmenám trhu. Z týchto dôvodov si vyžiadali aj špeciálnu právnu formu podnikania. Ideálnou právnou formou podnikania pre startupy je jednoduchá spoločnosť na akcie. Preto si j. s. a. predstavíme z pohľadu účtovníctva a daní.  Pri financovaní startupu poukážeme na možnosť trendového crowdfundingu, resp. zhodnotíme výhody a nevýhody rizikového kapitálu.