Dane a účtovníctvo 7/2018

V publikácii nájdete zaujimavé témy ako - transferové oceňovanie v príkladoch, daň vyberaná zrážkou od 1. 1. 2018, nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov, zdanenie neuhradených záväzkov, spôsoby vyrovnania daňového nedoplatku v roku 2018, posúdenie webkarty ako predmetu dodávky z hľadiska DPH a mnoho ďalšieho. Zakúpte si preto našu publikáciu a získajte cenné informácie.

Cena s DPH
9,88 €
Cena bez DPH
8,23 €
Rok vydania
2018
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Dane a účtovníctvo 7/2018

V publikácii nájdete zaujimavé témy ako - transferové oceňovanie v príkladoch, daň vyberaná zrážkou od 1. 1. 2018, nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov, zdanenie neuhradených záväzkov, spôsoby vyrovnania daňového nedoplatku v roku 2018, posúdenie webkarty ako predmetu dodávky z hľadiska DPH a mnoho ďalšieho. Zakúpte si preto našu publikáciu a získajte cenné informácie.
V publikácii nájdete:
Daň z príjmov
 • Transferové oceňovanie v príkladoch: metodológia a súvisiace problémy (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)
 • Transferové oceňovanie je postavené na uplatňovaní princípu nezávislého vzťahu, ktorý sa najpreukázateľnejšie dokáže formou komparácie. Cena a podmienky zistené komparáciou sa vyznačujú vyššou mierou precíznosti a komplexnosti použitej metodológie, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť vo výsledku, ktorý nemusí byť v každom prípade totožný s trhovou cenou.
 • Vklady a príspevky fyzických osôb do obchodných spoločností v roku 2018 (Ing. Valéria Jarinkovičová)
 • Peňažné a nepeňažné vklady do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, prevody obchodných podielov, akcií, tvorba kapitálového fondu príspevkami spoločníkov a jeho prípadné prerozdelenie medzi spoločníkov, príjmy zo zníženia základného imania – z aspektu dvoch minuloročných noviel ZDP.
 • Daň vyberaná zrážkou od 1. 1. 2018 (Ing. Martina Oravcová)
 • V príspevku sa venujeme postupom platiteľov dane pri vyberaní dane zrážkou, možnostiam vyrovnania dane vyberanej zrážkou daňovníkmi, špecifikám jednotlivých druhov príjmov takto zdaňovaných u daňovníkov s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov (Ing. Miroslava Brnová)
 • Nehmotný majetok je vyjadrením vlastnenia alebo používania výsledkov myslenia a tvorivosti. Vysvetlíme, akou formou sa zdaňujú príjmy z neho plynúce aj ako účtovne zachytiť daňové výdavky s ním súvisiace.
 • Zdanenie neuhradených záväzkov (Ing. Iveta Petrovická)
 • Neuhradené faktúry majú aj daňové súvislosti. Za akých podmienok je možné u veriteľa pohľadávku odpísať alebo daňovo uznať tvorbu opravnej položky? Kedy sa u dlžníka neuhradený záväzok zdaní, resp. odpis záväzku od dane oslobodí?

Správa daní
 • Spôsoby vyrovnania daňového nedoplatku v roku 2018 (Ing. Božena Jurčíková)
 • Vyberáme z daňového poriadku a vysvetľujeme postup správcu dane pri vymáhaní nedoplatkov – od zaslania výzvy na zaplatenie až po začatie exekučného konania

Z judikatúry SR
 • Posúdenie webkarty ako predmetu dodávky z hľadiska DPH (Ing. Jaroslava Betáková)
 • Rozsudok Najvyššieho súdu SR z oblasti DPH v prípade, keď daňový úrad nepovažoval fakturovanú webkartu za dodanie služieb, a preto neuznal nárok na odpočet DPH.