Dane a účtovníctvo 8/2021

Akcia -30% PDF verzia

Augustové vydanie sumarizuje tieto aktuálne žiadané témy - transferové oceňovanie – jednoducho a prakticky, kontrolované zahraničné spoločnosti fyzických osôb – základné súvislosti a praktické dôsledky, oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru, novela zákona o živnostenskom podnikaní, združenie bez právnej subjektivity a uvádzanie údajov v daňovom priznaní k DPH a iné.

Ušetríte
30% = 4,56 €
Cena s DPH
15,22 € 10,66 €
Cena bez DPH
12,68 € 8,88 €
EAN kód
8584113064514
Rok vydania
2021
Počet strán
80
Formát
A4
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Dane a účtovníctvo 8/2021

Augustové vydanie sumarizuje tieto aktuálne žiadané témy - transferové oceňovanie – jednoducho a prakticky, kontrolované zahraničné spoločnosti fyzických osôb – základné súvislosti a praktické dôsledky, oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru, novela zákona o živnostenskom podnikaní, združenie bez právnej subjektivity a uvádzanie údajov v daňovom priznaní k DPH a iné.

OBSAH

Daň z príjmov

  • Transferové oceňovanie – jednoducho a prakticky (Ing. Nadežda Cígerová)

Transferové oceňovanie je komplikovanou a komplexnou problematikou. V článku sa pokúsime túto obávanú tému „poľudštiť“ a na názorných príkladoch priblížiť pre použitie v najčastejších situáciách bežných nekorporátnych firiem. Po identifikácii závislých osôb v terminológii zákona o dani z príjmov vysvetlíme analýzu porovnateľnosti (benchmark analýzu) a preberieme si jednotlivé metódy transferového oceňovania aj so zreteľom na súčasné pandemické podmienky.  Transakcie so závislými osobami ilustratívne zanalyzujeme v príkladoch, osobitne sa pristavíme pri pôžičkách.

  • Kontrolované zahraničné spoločnosti fyzických osôb  – základné súvislosti a praktické dôsledky (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)

CFC pravidlá sa po minuloročnej novele ZDP vzťahujú už aj na fyzické osoby. Podmienky sprísnené s cieľom bojovať proti odklonu ziskov zo Slovenska do daňových rajov si od podnikateľov – FO vyžiadajú veľmi podrobné preskúmanie formy a spôsobu ich účasti na podnikateľskej činnosti zahraničných spoločností. Upozorňujeme, že hoci účinnosť zákona je od 1. 1. 2022, pre výpočet základu dane bude relevantný aj hospodársky výsledok dosiahnutý v zahraničí v roku 2021, ak zdaňovacie obdobie skončí počas roka 2022. Aby sa daňové subjekty vyhli veľmi prísnym sankciám, bude nevyhnutné dôkladné a komplexné prehodnotenie doteraz využívaných korporátnych štruktúr. V článku vysvetlíme, na čo sa pri skúmaní obchodných vzťahov  zamerať.

  • K niektorým daňovým a nedaňovým výdavkom SZČO (aj v pozícii zamestnávateľa) (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Kľúčovou súčasťou korektného daňového správania je správne posúdenie daňovej uznateľnosti výdavkov vznikajúcich v podnikateľskej praxi. V príspevku si prejdeme jednotlivé okruhy nákladov, s ktorými sa SZČO stretáva či už ako samozamestnávateľ alebo zamestnávateľ ďalších osôb. Na príkladoch vysvetlíme pojmy daňový výdavok a nedaňový výdavok, využívanie majetku aj na súkromné účely, zamestnanecké benefity a osobitne sa sústredíme na poskytovanie stravného.

  • Stručne k aktuálnej zmene týkajúcej sa použitia podielu zaplatenej dane (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Stručná informácia k čerstvým úpravám v inštitúte asignácie 2 % dane z príjmov. Prvá zmena sa dotkla časového aspektu použitia podielu zaplatenej dane podľa novely zákona o dani z príjmov. Reaguje na komplikácie spôsobené koronakrízou – predlžujú sa dve lehoty pre  prijímateľov. Ďalšie zmeny vychádzajú z tzv. tretieho antibyrokratického balíčka. Precizujú a zjednodušujú niektoré ustanovenia.

Daň z pridanej hodnoty

  • Oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru (Ing. Jaroslava Betáková)

Vývoz tovaru zo SR do tretieho štátu je spojený s „výhodou“, a to s oslobodením od DPH. V akom rozsahu môže ovplyvniť slovenského vývozcu tovaru zistenie daňového úradu, že identita nadobúdateľa tovaru v treťom štáte nebola potvrdená, teda že po vývoze tovaru došlo k podvodnému konaniu na území tretieho štátu?

Oslobodenie od DPH sa vzťahuje aj na prepravu tovaru, ktorý je predmetom vývozu do tretieho štátu. Aký dôkaz o preprave má platiteľ predložiť? Je nevyhnutné colné vyhlásenie o vývoze alebo stačí napríklad aj karnet TIR?

Uvedenými otázkami sa zaoberal aj Súdny dvor EÚ – v príspevku uvádzame závery prijaté v súvislosti s touto problematikou.

Ostatné

  • Novela zákona o živnostenskom podnikaní (Ing. Anton Kolembus)

Parlament schválil novelu zákona o živnostenskom podnikaní s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia a zjednodušenia podnikania. Jej výsledkom má byť odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti a zníženie miery regulácie samozamestnávania.

Z judikatúry SR

  • Združenie bez právnej subjektivity a uvádzanie údajov v daňovom priznaní k DPH (Ing. Jaroslava Betáková)

Rozsudok NS SR z roku 2020 rieši nedodržanie pravidiel zavedených novelou zákona o DPH, v dôsledku ktorej došlo po 31. 12. 2013  k vypusteniu ustanovení týkajúcich sa povinnej, ako aj dobrovoľnej registrácie u zdaniteľných osôb, ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení.

Postup platiteľa podnikajúceho ako člen združenia, ktorý podával nulové daňové priznania na DPH pri súčasnom vykazovaní príjmov a výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, nebol správny. Na tom nič nemení skutočnosť, že druhý člen združenia riadne priznal a zaplatil DPH za celé združenie.