Daňová optimalizácia v roku 2017

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava -OBSADENÉ 10.11.2017 75,00 € 90,00 €

Daňová optimalizácia v roku 2017

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský vám na školení s vždy horúcou témou Daňová optimalizácia vysvetlí, ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických osôb, pohľadávkam v účtovníctve či špecifickým druhom nákladov, výdavkov a transakcií. Prinesú i tipy, ako zvýšiť vlastné imanie s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze, ako zvýšiť výsledok hospodárenia napríklad kvôli získaniu úveru od banky alebo ako sa vyhnúť daňovej strate. Chýbať nebudú ani vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísel.
 • Daňový výdavok
  • Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  • Paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca
  • Daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
  • Reklamné predmety a obchodné vzorky

 • Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO
  • Príležitostné príjmy FO
  • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO
  • Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom
  • Príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

 • Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem
  • Operatívny/Finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre platiteľov/neplatiteľov DPH)
  • Registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový výdavok
  • Argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule...)

 • Pohľadávky v účtovníctve
  • Opravné položky k pohľadávkam
  • Odpísanie pohľadávky
  • Postúpenie pohľadávky
  • Príslušenstvo k pohľadávkam

 • Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií
  • Spotrebiteľské súťaže
  • Zamestnanecké súťaže
  • Darovanie
  • Podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva

 • Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa vyhnúť daňovej strate
  • Transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti
  • Transakcie s majetkom
  • Transakcie so záväzkami
  • Pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia

 • Vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísiel
  • Plánovanie príjmov a výdavkov FO
  • Výdavky vynaložené pred podnikaním
  • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
  • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
  • Porovnanie foriem zdaňovania FO (výhody/nevýhody)

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 6.9.2017, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 7.9.2017, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
Miesto konania: 8.9.2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 14.9.2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
Miesto konania: 20.9.2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
Miesto konania: 27.9.2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra (mapa)
Miesto konania: 10.11.2017, Bratislava -OBSADENÉ - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)