Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Každoročné „starosti“ s podaním daňového priznania sa opäť blížia. Príďte na školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý na vzore nového tlačiva prakticky ukáže, ako vyplniť daňové priznanie. Venovať sa ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 (praktický príklad na tlačive) a podanie účtovnej závierky

Každoročné „starosti“ s podaním daňového priznania sa opäť blížia. Príďte na školenie s Ing. Vladimírom Ozimým, ktorý na vzore nového tlačiva prakticky ukáže, ako vyplniť daňové priznanie. Venovať sa bude i predĺženiu lehoty na podanie DP, daňovej licencii, položkám zvyšujúcim a znižujúcim základ dane a rozdeleniu zisku od 1. 1. 2017. Rozoberať bude aj zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na sankcie z nepodania účtovnej závierky či riziká voči obchodným spoločnostiam.

Účtovná závierka 

 • uzavretie účtovných kníh
 • zostavenie účtovnej závierky –  mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 • prechod medzi jednotlivými veľkostnými kritériami ÚJ
 • lehota na podane účtovnej závierky
 • lehota na schválenie účtovnej závierky a lehota na jej oznámenie
 • zverejnenie v registri účtovných závierok
 • sankcie z nepodania účtovnej závierky, riziká voči obchodným spoločnostiam (výmaz z OR SR)

Daňové priznanie (na praktickom príklade vyplnenia DP)

 • lehota na podanie daňového priznania

 • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
 • vzor daňového priznania a praktický príklad na vyplnenie daňového priznania

  • vyznačenie závislých osôb
  • daňová licencia
  • nezahrnovanie kurzových rozdielov
  • identifikácia ekonomickej činnosti
  • výdavky a príjmy podliehajúce zrážkovej dani a vplyv na základ dane
 • Položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
  • závislé osoby a úprava základu dane (oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane)
  • pohonné látky a vplyv na základ dane
  • reklamné predmety ako daňovo uznaný, resp. neuznaný výdavok (reklama verzus reklamné predmety)

  • výdavky daňovo uznané až po zapatení a úprava základu dane
  • opravné položky a rezervy ako daňový, resp. nedaňový výdavok a vplyv na základ dane 
  • nezaplatené záväzky a vplyv na základ dane
  • pokuty, penále, dary a  iné výdavky, ktoré majú vplyv na základ dane
  • likvidácia zásob a úprava základu dane (likvidácia tovaru, materiálu)
  • uplatnenie odpisov v daňovom priznaní (prerušenie, predaj hmotného majetku, prenájom)
  • výdavky daňovo uznané vo väzbe na výšku základu dane (sponzorské, členské príspevky, odpisy luxusných motorových vozidiel)

  • limitované daňové výdavky ako výdavky na vymáhanie pohľadávok, predaj obchodného podielu, cenných papierov a iné

  • odpis pohľadávok a daňový vplyv na základ dane
 • uplatnenie daňovej straty
 • vyňatie príjmov zo zdrojov v zahraničí, zápočet dane zo zdrojov v zahraničí
 • výpočet daňovej povinnosti

 • výpočet preddavkov na daň  z príjmov právnických osôb a vyrovnanie nedoplatku, prípadne preplatku na dani z príjmov
 • uplatnenie asignačnej dane, podmienky, výpočet u právnickej osoby
 • sankcie z nepodania daňového priznania, oneskorená úhrada daňovej povinnosti, oneskorené vrátenie preplatku na dani z príjmov

 • rozdelenie výsledku hospodárenia, ktorým je zisk (zákonné podmienky, zdanenie, odvody zdravotného poistenia od 1. 1. 2017)

HARMONOGRAM:
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

V cene je zhrnutá publikácia Úplne znenia zákonov:

uz-01-2017-800x8001

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Parkovanie v Bratislave (Hotel Saffron) pre účastníkov školenia 3 €/1 deň.


Miesto konania:
19. 12. 2016, Trenčín - Hotel Elizabeth, Ul. gen. M. R. Štefánika 2, Trenčín (mapa)
13. 1. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
27. 1. 2017, Žilina - OBSADENÉ - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
30. 1. 2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
31. 1. 2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
1. 2. 2017, Košice – KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice (mapa)
7. 2. 2017, Prešov - Hotel Dukla, a.s. Prešov, Námestie legionárov 2 (mapa)
8. 2. 2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
10. 2. 2017, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
24. 2. 2017, Žilina - Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)