Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10-11/2017

Novela exekučného poriadku s účinnosťou od 1. 4. 2017, Zákon o dani z pridanej hodnoty,...

Cena s DPH
18,10 €
Cena bez DPH
15,08 €
Rok vydania
5/2017
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 10-11/2017

Novela exekučného poriadku s účinnosťou od 1. 4. 2017, Zákon o dani z pridanej hodnoty,...
Z REDAKČNÉHO PERA
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA
  • Novela exekučného poriadku s účinnosťou od 1. 4. 2017
  • Zákonom č. 2/2017 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Tento zákon je najväčšou zmenou v Exekučnom poriadku za posledných 15 rokov. Upravujú sa základné povinnosti súdneho exekútora vrátane jeho povinnosti vykonávať úkony exekučnej činnosti s odbornou starostlivosťou a bez zbytočných prieťahov. Návrh zákona tiež kladie dôraz na čestnosť, zodpovednosť, svedomitosť a odbornosť exekútora. Súdny exekútor je povinný pri výkone svojej činnosti používať elektronickú schránku. Upravuje sa mlčanlivosť súdneho exekútora, a definujú sa všeobecné oslobodenia od tejto povinnosti mlčanlivosti vo vzťahu k niektorým orgánom alebo osobám a to vždy na vymedzený účel.
    Nová úprava obmedzuje uplatnenie jednostranného započítania pohľadávok len na prípady, ak ide o pohľadávku povinného priznanú tiež exekučným titulom. Významne sa upravuje a spresňuje inštitút odkladu exekúcie a vymedzujú sa aj následky prípadov, ak má nejaký úkon účastníka odkladný účinok. O odklade rozhoduje exekútor tým, že vydá o tom upovedomenie. Dôvody odkladu sú vymedzené taxatívne. Ak skončia účinky odkladu, pokračuje sa v exekúcii spravidla bez rozhodnutia.

PRÁVNE PREDPISY
  • Zákon o dani z pridanej hodnoty
  • Autorka uvádza podrobný komentár k jednotlivým paragrafom s účinnosťou od 1. 1. 2017. Z novely č. 297/2016 Z. z : Zjednocuje sa postup zahraničnej osoby ohľadne vrátenia dane, ak zahraničná osoba uskutočňuje v tuzemsku len plnenia s prenosom daňovej povinnosti. Skrátilo sa obdobie z dvoch rokov na 6 mesiacov od registrácie osobného automobilu na diplomatické evidenčné číslo do skončenia pôsobenia diplomata v SR, ktoré musí uplynúť, aby zahraničný zástupca nemal povinnosť vrátiť daň, ktorú mu daňový úrad vrátil pri kúpe osobného automobilu.
    Prechodným ustanovením sa navrhlo, aby sa právna úprava nároku na peňažnú náhradu z dôvodu zadržania nadmerného odpočtu počas výkonu daňovej kontroly, ktorá má nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2017, vzťahovala na prípady zadržania nadmerného odpočtu na základe kontroly, ktorá sa začala po 1. 1. 2017 alebo ku 1. 1. 2017 nebola ešte skončená.

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
  • Vy sa pýtate – my odpovedámePredpokladaný termín vydania: 23.kalendárny týždeň