Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2018

Publikácia vám zlepší prehľad v oblastiach ako: spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – daňová a účtovná problematika, ocenenie majetku pre daňové účely, internetový obchod, metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH a mnoho iných zaujímavých informácií.

Cena s DPH
11,10 €
Cena bez DPH
9,25 €
Rok vydania
2018
Počet strán
216
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 9-10/2018

Publikácia vám zlepší prehľad v oblastiach ako: spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – daňová a účtovná problematika, ocenenie majetku pre daňové účely, internetový obchod, metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH a mnoho iných zaujímavých informácií.
Z REDAKČNÉHO PERA
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA
  • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov – daňová a účtovná problematika (Ing. Iveta Petrovická)
  • Keďže spoločenstvo je zriadené na účely správy domu, nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, nebytové priestory alebo iný nehnuteľný majetok. Môže však v mene vlastníkov bytov prenajímať spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu a zariadenia domu, príslušenstvo a priľahlý pozemok.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
  • Ocenenie majetku pre daňové účely(Ing. Miroslava Brnová)
  • Pre účely zákona o dani z príjmov je nastavené daňové ocenenie samostatne pre hmotný, nehmotný majetok a pre finančný majetok Technické zhodnotenie je súčasťou vstupnej ceny v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.
  • Internetový obchod(Ľudmila Lipovská Lišková)
  • Zákon o elektronickom obchode upravuje vzťahy medzi poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcami, vznikajúcimi pri ich komunikácii na diaľku alebo počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou. Internetový obchod (e-shop) sa zaraďuje medzi služby poskytované na diaľku v čase spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou.
  • Dotácie, nenávratné finančné príspevky, dary a iné externé zdroje financovania činnosti organizácií nezriadených na podnikanie(Ing. Jana Vršková)
  • Na konkrétnych príkladoch sa vysvetľuje spôsob poskytovania dotácií, darov, a iných nenávratných príspevkov, ich účtovanie a zdaňovanie. Príspevok sa nezaoberáme neziskovými organizáciami, ktoré pôsobia v štátnej správe, resp. v územnej samospráve. Cieľom príspevku je venovať sa nenávratným finančným prostriedkom, ktoré plynú neziskovým organizáciám.

PRÁVNE PREDPISY
  • Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa § 49 a k uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH
  • Ustanovenia upravujúce odpočítanie dane v zákone o DPH sú transpozíciou článku 167 a nasl. smernice Rady 2006/112/ES. Ako Súdny dvor EÚ opakovane zdôraznil, právo na odpočítanie dane je neoddeliteľnou súčasťou mechanizmu DPH a v zásade nemôže byť obmedzené.

PRÁVO V PODNIKANÍ
  • K zákonu o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (Ing. Valéria Jarinkovičová)
  • Hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívne upraviť sektor sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale tiež pre upravenie systému podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.
  • Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia(JUDr. Lenka Hmírová)
  • Prvý balík vládnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia obsahujúci celkom 35 opatrení bol schválený ešte v roku 2017 s termínmi plnenia do 31. decembra 2019. Druhý balík predložený do medzirezortného pripomienkového konania obsahuje celkom 25 opatrení a 5 hodnotení súčasných postupov a regulácií, ktorých výsledky budú potenciálne podkladom pre prijatie ďalších opatrení.
  • Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa!(Ing. Karin Štecová, PhD.)
  • V nasledujúcom príspevku vám objasníme základné povinnosti každej firmy, resp. fyzickej osoby – podnikateľa, bez ohľadu na ich predmet podnikania. Za porušenie povinností: viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje, môže byť podnikateľovi uložená pokuta.
MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE
  • Analýza porovnateľnosti na účely transferového oceňovania (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.)
  • Vzhľadom na dôležitosť analýzy porovnateľnosti, venujeme jej v tomto príspevku osobitnú pozornosť, pričom našim cieľom je ponúknuť osobitný komentár k jej vybraným otázkam. Vychádzame pri tom z platného a účinného ZDP a jeho konkrétne ustanovenia dávame do kontextu s najnovšou Smernicou OECD o transferovom oceňovaní

A ÚČTOVNÍCTVO JE JEDNODUCHÉ
  • Krátkodobý finančný majetok v jednoduchom účtovníctve(Ing. Eva Gášpárová)
  • Krátkodobý finančný majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je najviac jeden rok a rovnako ako ostatný majetok účtovnej jednotky, podlieha inventarizácii. Rozlišujeme peňažnú hotovosť, ceniny, šeky, účty v bankách, krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok.


RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
Vy sa pýtate – my odpovedáme

Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia

DAŇOVÁ KAVIAREŇ
Absencia úprimnosti zo strany zamestnancov je častou prekážkou manažmentu pri vytváraní otvorenej firemnej kultúry. Zamyslime sa, prečo je tomu vlastne tak...

Predpokladaný termín vydania: 23. kalendárny týždeň