Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2021

S príchodom leta sme pre vás pripravili prierez toho najzaujímavejšieho z oblasti daní, napríklad tieto témy - osobitná úprava DPH – OSS od 1. júla 2021, opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, predbežná informácia k legislatívnemu návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov, súhlas so zasielaním elektronických faktúr, zmeny v oblasti dovozu a vývozu, dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH (C-273/18), usmernenie EK pre návrat zamestnancov na pracoviská, úpravu pracovísk a ochranu zamestnancov v prostredí s vírusom SARS-CoV-2 a mnohé iné.

Cena s DPH
14,38 €
Cena bez DPH
11,98 €
EAN kód
8584113064385
Rok vydania
2021
Počet strán
184
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11/2021

S príchodom leta sme pre vás pripravili prierez toho najzaujímavejšieho z oblasti daní, napríklad tieto témy - osobitná úprava DPH – OSS od 1. júla 2021, opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby, predbežná informácia k legislatívnemu návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov, súhlas so zasielaním elektronických faktúr, zmeny v oblasti dovozu a vývozu, dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH (C-273/18), usmernenie EK pre návrat zamestnancov na pracoviská, úpravu pracovísk a ochranu zamestnancov v prostredí s vírusom SARS-CoV-2 a mnohé iné.

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Osobitná úprava DPH – OSS od 1. júla 2021 (Ing. Jaroslava Betáková)

Od júla má slovenský podnikateľ, ktorý predáva tovar na diaľku, alebo poskytuje digitálne služby či iné služby za použitia § 16 zákona o DPH na učenie dodania, možnosť rozhodnúť sa pre uplatňovanie osobitného režimu OSS (One Stop Shop). Dôvodom zavedenia osobitnej úpravy dane OSS je zjednotenie postupov všetkých členských štátov EÚ pri dodávkach pre nezdaniteľné osoby, čo umožňuje rovnaké posudzovanie a postup každého členského štátu EÚ.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (Ing. Iveta Petrovická)

Ak daňovník v podanom daňovom priznaní urobí chybu, môže ju napraviť podaním opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania. Inštitút opravného a dodatočného daňového priznania procesne upravuje ustanovenie § 16 daňového poriadku. Uvedené ustanovenie určuje lehoty a prípady v akých daňový subjekt má povinnosť alebo môže podať dodatočné daňové priznanie.

 • Predbežná informácia k legislatívnemu návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov (Ing. Božena Jurčíková)

MFSR predkladá návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. Je pokračovaním návrhu daňového poriadku z roku 2020, ktorý z rozhodnutia ministerstva financií bol stiahnutý z plánu legislatívnych úloh. Pôvodný návrh daňového poriadku sa teda doplnil o ďalšie legislatívne úpravy ustanovení. Navrhovaná účinnosť zákona je od 15. novembra 2021 a od 1. januára 2022.

 • Súhlas so zasielaním elektronických faktúr (Ing. Anton Kolembus)

Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúr. Ak dodávateľ vydáva faktúru, zabezpečenie vierohodnosti pôvodu preukazuje napríklad záznamom faktúry v účtovnej evidencii. Rovnako kupujúci musí byť schopný potvrdiť, že prijatá faktúra je od dodávateľa.

 • Zdaňovanie príjmov spoločníkov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným a členov štatutárneho orgánu a dozorného orgánu obchodnej spoločnosti (Ing. Marcela Prajová)

Spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba. V našom článku sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov spoločníkov s. r. o., ktorí sú fyzickými osobami.

 • Superodpočet na výskum a vývoj – strategický nástroj financovania inovácií v každom odvetví (Ingrid Fischerová, Senior Business Developer)

PRÁVNE PREDPISY

 • 1/ERP/2021/MU - Usmernenie k povinnosti používať pokladnicu e-kasa klient v záložni pri predaji založeného tovaru ako aj iného ako založeného tovaru
 • 26/DZPaÚ/2021/MU - Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave JÚ
 • 25/DZPaU/2021/MP - Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP do daňových výdavkov tohto daňovníka

COVID 19: ZÁKONY A INFORMÁCIE

 • Usmernenie Európskej komisie pre návrat zamestnancov na pracoviská, úpravu pracovísk a ochranu zamestnancov v prostredí s vírusom SARS-CoV-2 (Ing. Dušan Adamček)

Pomoc firmám v boji s chorobou v prostredí práce poskytuje aj Európska komisia. Robí to, okrem iného, tiež zberom, spracovaním a šírením príslušných informácií. Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA) sídliaca v Bilbao zverejnila už na jar roka 2020 usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov.

DPH

 • Zmeny v oblasti dovozu a vývozu (Ing. Jana Böszörmenyi)

Zmeny v oblasti dovozu a vývozu sa týkajú celoeurópskeho projektu eCommerce. Od 1.júla 2021 začnú platiť rovnaké pravidlá vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Podľa nového zákona budú všetky zásielky podliehať dovoznému clu, ktoré bude možné podávať elektronicky na základe pripravovaného zjednodušeného formulára colného vyhlásenia. V uvedenom článku si priblížime jednotlivé zmeny súvisiace s dovozom a vývozom.

 • Dvojitá podmienka neuznania odpočtu DPH (C-273/18) (Ing. Vladimír Pastierik)
 • Nečinný dodávateľ s rizikom zrušenia registrácie DPH (C-101/16) (Ing. Vladimír Pastierik)