Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2018

V danom vydaní nájdete zaujímavé témy nájdete bližšie informácie o týchto témach - internetový obchod a GDPR, navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1. 1. 2019, životné minimum od 1. júla 2018, platenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby a mnohé iné.

Cena s DPH
10,69 €
Cena bez DPH
8,91 €
Rok vydania
2018
Počet strán
208
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2018

V danom vydaní nájdete zaujímavé témy nájdete bližšie informácie o týchto témach - internetový obchod a GDPR, navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1. 1. 2019, životné minimum od 1. júla 2018, platenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby a mnohé iné.
Z REDAKČNÉHO PERA
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA
 • Navrhované zmeny v sadzbe DPH od 1. 1. 2019 (Ing. Jaroslava Betáková)
 • Dňa 1. 5. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon bude mať vplyv aj na uplatňovanie dane z pridanej hodnoty, pretože od 1. 1. 2019 má umožniť uplatnenie zníženej sadzby DPH.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
 • Uplatňovanie investičnej pomoci formou úľavy na dani z príjmov (Ing. Michaela Vidová)
 • Štát s cieľom prilákania investorov a spoločností a udržania ich existencie na svojom území poskytuje daňovníkom investičné stimuly. Regionálna investičná pomoc (je forma štátnej pomoci, ktorá je určená na podporu hospodárskeho rozvoja znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory počiatočných investícií. Na investičnú pomoc nie je právny nárok.
 • Internetový obchod a GDPR (Ing. Ľudmila Lipovská Lišková)
 • S pojmom osobný údaj a problematika jeho spracúvania sa v súčasnosti na stretávame aj pri prevádzkovaní internetového obchodu alebo portálu. Aby mohol byť nejaký údaj označený za osobný, musí sa týkať určitej alebo určiteľnej fyzickej osoby, t. j. sám alebo v spojení s ďalšími údajmi musí umožňovať jej priamu identifikáciu (napríklad meno, priezvisko a adresu) alebo nepriamu identifikáciu (napr. unikátny kód v systéme).
 • Hmotnoprávne a formálne podmienky oslobodenia od DPH pri intrakomunitárnom dodaní (Ing. Jaroslava Betáková)
 • V rámci systému DPH medzi členskými štátmi EÚ dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré podlieha oslobodeniu od DPH, v praxi sprevádzajú rôzne situácie, kedy nie je jednoznačné, či došlo k splneniu podmienky pre oslobodenie od DPH. V príspevku uvádzame prípad dvoch po sebe nasledujúcich dodávok tovaru, a to s následným premiestnením tovaru do iného členského štátu EÚ, pričom pred dopravou tovaru došlo k jeho úprave v pôvodnom členskom štáte.
 • Vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí (Ing. Jaroslava Betáková)
 • Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na platiteľov dane podávajúcich žiadosť o vrátenie dane v inom členskom štáte, sú obdobné pravidlám ustanoveným pre zahraničné osoby z iných členských štátov podávajúcich žiadosť o vrátenie dane v SR, ktoré sú upravené v ustanoveniach § 55a až § 55e zákona č. 222/2004 Z. z.
 • Z judikatúry Súdneho dvora EÚ (Ing. Jaroslava Betáková)

PRÁVO V PODNIKANÍ
 • Životné minimum od 1. júla 2018 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)
 • Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Práve táto zmena sumy na jednu plnoletú osobu je základom pre výpočet iných ekonomických veličín. Niektoré sa začnú uplatňovať od 1. júla 2018, niektoré od 1. septembra 2018 a niektoré nadobudnú platnosť až od 1. januára 2019.
 • Platenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby (Ing. Martina Paliderová, PhD.)
 • Od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 bude povinne poistený každý živnostník, ak jeho hrubý „brutto“ príjem za rok 2017 bol vyšší ako 5 472 €. Vzniká mu povinnosť platiť sociálne poistenie od 1. júla 2018, resp. od 1. októbra 2018 (pri odloženom podaní DP). Prvé poistné bude povinný živnostník zaplatiť do 8. augusta 2018, resp. 8. novembra 2018.
 • Veľká novela katastrálneho zákona (JUDr. Jana Dráčová)
 • Ide o rozsiahlu novelu katastrálneho zákona, ktorá je náhradou za nový katastrálny zákon, ktorý nestihol prejsť celým legislatívnym procesom v predchádzajúcom volebnom období. Nesplnila tak všetky očakávania, ktoré boli na nový katastrálny zákon kladené. Napriek tomu sa dotýka celého spektra ustanovení a celkovo ju možno považovať za krok vpred. Článok prináša najdôležitejšie zmeny zákona.

MEDZINÁRODNÉ ZDAŇOVANIE
 • Najnovšia Smernica OECD o transferovom oceňovaní a poskytovanie služieb – I. časť (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)
 • Príspevok je zhrnutím právneho zakotvenia služieb v slovenských pravidlách transferového oceňovania a následne samotného poskytovania vnútroskupinových služieb, tak ako sú vymedzené v VII. kapitole novej Smernice OECD. Tieto pravidlá dávame do súvislosti s vnútroštátnou právnou úpravou vnútroskupinových služieb a poukazujeme tiež na praktické problémy súvisiace s oceňovaním služieb medzi závislými osobami.
 • Dokumentácia transferového oceňovania k pôžičkám za zdaňovacie obdobie roku 2018 (v rozsahu skrátenej dokumentácie) ( Ing. Anna Fisherová)
 • Vo vzorovom príklade dokumentácie transferového oceňovania bola kvôli zjednodušeniu identifikovaná iba jedna kontrolovaná transakcia. V skutočnosti však môže daňovník uskutočňovať viaceré rôzne kontrolované transakcie (napr. prenájom, poskytovanie služieb a pod.). Text uvedený vo vzorovej dokumentácii transferového oceňovania je potrebné zmeniť tak, aby vychádzal zo skutočných podkladov a vašich potrieb.

A ÚČTOVNÍCTVO JE JEDNODUCHÉ
 • Nedaňové výdavky v jednoduchom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)
 • Nedaňovými výdavkami sú aj konkrétne výdavky vymedzené v § 21 zákona o dani z príjmov. O nedaňových výdavkoch sa v peňažnom denníku účtuje v priebehu účtovného obdobia, pričom ide o peňažné účtovné operácie, o ktorých sa účtuje na základe účtovných dokladov v deň uskutočnenia účtovného prípadu.