Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2019

Už trináste vydanie Daňového a účtovneho poradcu podnikateľa prináša opäť zaujimavé témy. Medzi diskutovanú tému tentokrát patrí kapitálový fond z príspevkov, ktorá rozoberá tému z pohľadu spoločnosti.

Bližšie sa zameriame aj na účtovné triedy 5 a 6, ktoré sú podrobne opísané. 

Cena s DPH
9,96 €
Cena bez DPH
8,30 €
Rok vydania
2019
Počet strán
176
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 13/2019

Už trináste vydanie Daňového a účtovneho poradcu podnikateľa prináša opäť zaujimavé témy. Medzi diskutovanú tému tentokrát patrí kapitálový fond z príspevkov, ktorá rozoberá tému z pohľadu spoločnosti.

Bližšie sa zameriame aj na účtovné triedy 5 a 6, ktoré sú podrobne opísané. 

OBSAH

TÉMA MESIACA

 • Kapitálový fond z príspevkov (Ing. Marián Drozd)

Kapitálové fondy obchodných spoločností sú tvorené a doplňované z kapitálových peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov spoločností s ručením obmedzeným a akcionárov akciových spoločnosti. Kapitálové fondy sa zahŕňajú do vlastného imania (vlastných zdrojov) týchto spoločnosti.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO

 • Účtová trieda 5 – Náklady (Ing. Ľudmila Novotná, Ing. Iveta Petrovická)

Podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva pri zistení základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, preto sa na daňové účely vo všeobecnosti akceptujú výdavky (náklady), ktoré sú zaúčtované v účtovníctve. Avšak určité vymedzené výdavky (náklady) sa napriek ich zaúčtovaniu v súlade s účtovnými predpismi uplatnia do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov.

 • Účtová skupina 51 – Služby
 • Účtová skupina 52 – Osobné náklady
 • Účtová skupina 53 – Dane a poplatky
 • Účtová skupina 54
 • Účtová skupina 55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku
 • Účtová skupina 56 – Finančné náklady
 • Účtová skupina 59 – Dane z príjmov a prevodové účty

 

 • Účtová trieda 6 – Výnosy (Ing. Ľudmila Novotná, Ing. Iveta Petrovická)

V prospech účtov účtovej triedy 6 – Výnosy z činnosti sa účtujú výnosy z činnosti účtovnej jednotky, a to narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia. Daň z pridanej hodnoty vyznačená na doklade sa účtuje priamo v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty

 • Účtová skupina 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
 • Účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
 • Účtová skupina 62 – Aktivácia
 • Účtová skupina 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti
 • Účtová skupina 65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti
 • Účtová skupina 66 – Finančné výnosy

 

 • Určenie vecnej a miestnej príslušnosti správcu dane (Ing. Božena Jurčíková)

Vecná a miestna príslušnosť správcu dane voči daňovému subjektu je dôležitým inštitútom pri správe daní. Od určenia miestnej a vecnej príslušnosti správcu dane sa vymedzuje orgán verejnej správy, ktorým je v tomto prípade správca dane, ktorý koná v rámci správy daní, ktorou spravuje druh dane podľa osobitného predpisu voči daňovému subjektu. Miestne príslušný správca dane následne vedie a spravuje celý spis daňového subjektu od jeho vzniku, ktorý začína registráciou daňového subjektu až po jeho zánik ukončením podnikateľskej činnosti a zrušením registrácie u správcu dane.

PRÁVNE PREDPISY

 • Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky – s komentárom (Ing. Monika Adamíková)