Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2018 (PDF)

Akcia -31%

V danom vydaní nájdete zaujímavé témy ako - založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, vnútropodnikové účtovníctvo obchodnej spoločnosti, internetový obchod - účtové a daňové hľadisko (III. časť), spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende, účtovanie transferov a iné.

Ušetríte
31% = 3,62 €
Cena s DPH
11,52 € 7,90 €
Cena bez DPH
9,60 € 6,58 €
Rok vydania
2018
Počet strán
216
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 14/2018 (PDF)

V danom vydaní nájdete zaujímavé témy ako - založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, vnútropodnikové účtovníctvo obchodnej spoločnosti, internetový obchod - účtové a daňové hľadisko (III. časť), spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende, účtovanie transferov a iné.
Z REDAKČNÉHO PERA AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA
TÉMA MESIACA
 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová, LL.M)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným je najobľúbenejšou formou podnikania z podnikateľských právnych subjektov. Je to z dôvodu relatívne jednoduchých pravidiel jej vzniku, nízkeho počiatočného kapitálu a taktiež obmedzeného ručenia za záväzky spoločnosti spoločníkom.
  1. Založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným
  2. Registračné povinnosti po založení spoločnosti s ručením obmedzeným
  3. Založenie účtovníctva pri vzniku spoločnosti
  4. Účtovanie vkladov spoločníkov do základného imania v spoločnosti s. r. o.
  5. Povinnosti voči správcovi dane v priebehu činnosti

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
 • Reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo (Ing. Iveta Petrovická)
 • Hranica medzi reklamou a reprezentáciou je nepatrná, jej obsah môže byť naopak veľmi rozdielny. V príspevku sa zameriame na daňové posúdenie jednotlivých výdavkov vynaložených na činnosti, ktorých cieľom je určitým spôsobom prezentovať samotnú osobu daňovníka, jej činnosť, poskytované služby alebo výrobky.
 • Vnútropodnikové účtovníctvo obchodnej spoločnosti (Ing. Cvečková Mária)
 • Kým finančné účtovníctvo rozdeľuje vzniknuté prvotné náklady a výnosy podľa druhov, čím umožňuje vyčíslenie výsledku hospodárenia podľa hlavných činností, vo vnútropodnikovom účtovníctve nastáva ich druhotné priradenie podľa účelu a miesta ich vzniku. Možno ho organizovať v rámci analytických účtov (účtovná skupina 59 a 69) , v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa vytvoria účty v rámci voľných účtových tried 8 a 9....
  1. Význam vnútropodnikového účtovníctva
  2. Spôsoby vedenia vnútropodnikového účtovníctva (ďalej „VPÚ“)
  3. Hospodárske stredisko ako primárny subjekt vnútropodnikového účtovníctva
  4. Vnútropodnikové účtovníctvo a ostatné odbory ekonomických informácií
  5. Možnosti vedenia vnútroorganizačného účtovníctva
  6. Rozpracované výkony a ich prevody
  7. Smernica o spôsobe vedenia vnútropodnikového účtovníctva
 • Internetový obchod - účtové a daňové hľadisko (III. časť) (Ing. Ľudmila Lipovská Lišková)
 • Náklady na registráciu domény predstavujú pravidelnú odplatu, za ktorú sa poskytuje výhradné právo na používanie domény na vopred dohodnuté časové obdobie; poskytnutie služby dodávateľ fakturuje spravidla na 12 kalendárnych mesiacov a účtovná jednotka ju zaúčtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby...

PRÁVO V PODNIKANÍ
 • Spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende (JUDr. Marcela Macová, PhD.)
 • V praxi sa stáva, že prevádzkovatelia sú presvedčení o konaní v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov, ak osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu získaného od dotknutých osôb. Ale to vôbec nemusí byť pravda; súhlas dotknutej osoby ako právny podklad spracúvania osobných údajov sa vyskytuje zriedkavo, napr. pri marketingu, súťaži alebo v prípade evidencie uchádzačov o zamestnanie.
  1. Záznamy o spracovateľských činnostiach
  2. Poverenie oprávnených osôb
  3. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov
  4. Zmluva so sprostredkovateľom
 • Najnovšia Smernica OECD o transferovom oceňovaní a poskytovanie služieb – II. časť (JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.)
 • Časť Smernice OECD o službách s nízkou pridanou hodnotou sa neuplatní na tie služby, ak sú poskytované nezávislým zákazníkom jednotlivých členov skupiny závislých osôb.
 • Zásadné zmeny v inštitúte účinnej ľútosti pri daňových trestných činoch (JUDr. Samuel Diatka)
 • Zásadná zmena v aplikácii inštitútu účinnej ľútosti nastala zákonom č. 161/2018 Z. z. Použije sa však len v prípade, ak páchateľ nespáchal trestný čin ako člen organizovanej skupiny alebo ako člen zločineckej skupiny.
 • Účtovanie transferov (Ing. Ladislav Zakhar, PhD.)
 • Základné pravidlá účtovania transferov sú vymedzené v § 19 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31. Pri použití bežného transferu a pri vzniku nákladov z dlhodobého majetku nakúpeného z transferu sa účtuje o výnosoch...
  1. Účtovanie v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách
  2. Účtovanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo VÚC
  3. Konsolidácia transferov
  4. Spárovanie transferových účtov pre účely konsolidácie (bez obchodných spoločností)
  5. Konsolidácie transferov poskytnutých obchodnej spoločnosti v rámci samosprávy (prvá úroveň)

A ÚČTOVNÍCTVO JE JEDNODUCHÉ
 • Zásoby v jednoduchom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)
 • Pri nákupe zásob na podnikateľské účely sa v momente platby za tieto zásoby účtuje výdavok na ich obstaranie ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení zásoby.

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
Vy sa pýtate – my odpovedáme
Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia.
DAŇOVÁ KAVIAREŇ
Supermanov nájdete v každej firme. Disponujú know-how i príslušnými kompetenciami, akurát svoje schopnosti výrazne preceňujú.