• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Odborné školenia
 • >>
 • NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018 (zákona o správe daní, zákona o ERP, zákona o DPH) a aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017

NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018 (zákona o správe daní, zákona o ERP, zákona o DPH) a aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov. Pripravili sme pre vás seminár zameraný na výklad zmien v oblasti ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Bratislava 21.11.2017 65,00 € 78,00 €

NOVELY ČASTI DAŇOVÝCH ZÁKONOV od 1. 1. 2018 (zákona o správe daní, zákona o ERP, zákona o DPH) a aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov. Pripravili sme pre vás seminár zameraný na výklad zmien v oblasti zákona o správe daní (tzv. daňový poriadok), zákona o elektronickej registračnej pokladnici, zákona o DPH.

Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1. 1. 2018.
Upozornenie na zmeny DPH platné od 1. 11. 2017, ako aj iné aplikačné zmeny v DPH už v roku 2017.
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 vzhľadom na termínový posun legislatívneho procesu nie je obsahom seminára.Seminár je určený najmä firemným daňovým špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2018schválené zmeny, napríklad:


 • nový pojem index daňovej spoľahlivosti (hodnotenie daňového subjektu)
 • mení sa definícia zastretého právneho úkonu § 3 ods. 6 (prednosť obsahu nad formou);
 • zavedenie pravidiel a používania pre daňové tajomstvo;
 • rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie PO aj FO;
 • možnosť vyhotovenia tzv. súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR;
 • nové zoznamy Finančného riaditeľstva SR, a to:
 • zoznam daňových subjektov s „dorubením dane“ z príjmov právnickej osoby;
 • zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu a výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti;
 • zoznam pre vybrané finančné inštitúcie, zoznam regulovaných osôb;
 • nová lehota vo vyrubovacom konaní a iné.

 Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici od 1. 1. 2018schválené zmeny, napríklad:

 • zavedenie používania klientskeho prostredia pre virtuálne registračné pokladnice zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle;
 • podnikateľ, ktorý nie je povinný evidovať tržby cez ERP, musí sprístupniť oznámenie, že sa na neho povinnosť ERP nevzťahuje;
 • doplnenie subjektov, ktoré môžu kontrolovať dodržiavanie zákona o ERP;
 • na jednom predajnom mieste je možné používať aj viaceré virtuálne registračné pokladnice;
 • zavedenie QR kódu pre virtuálne registračné pokladnice, povinná náležitosť dokladu;
 • pri výmene fiskálnej pamäte bude do knihy pokladnice zapísaná výška kumulovaného obratu;
 • archivácia fiskálnej pamäte z registračnej pokladnice do zániku práva na vyrubenie dane;
 • zmeny v ustanoveniach o správnych deliktoch a sankciách pri ERP a iné. 

 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny, napríklad:

 • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácii DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia;
 • zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
 • ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie;
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností § 38;
 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zmene účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – rozširuje sa na všetky stavby (nielen budovy);
 • rozšírenie možnosti daňového zástupcu pre zahraničné osoby a pre prípad nadobudnutia tovaru (nielen pre dovoz tovaru);
 • rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
 • zavedenie povinnosti podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a;
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané a iné.

Aplikačné zmeny v DPH platné už v roku 2017

 • vykazovanie opravy základu dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43 ods. 1 ZDPH;
 • od 1. 11. 2017 zmena uplatňovania oslobodenia od dane pri vývoze služieb § 47 ods. 6 (preprava spojená s vývozom tovaru);
 • metodický pokyn k určeniu miesta dodania tovaru podľa § 13 ZDPH;
 • povinnosť platiť DPH slovenskou zdaniteľnou osobou pri nákupe tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby § 69 ods. 2 ZDPH a iné.

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou 

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň. 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 26.10.2017, Banská Bystrica - ZRUŠENÉ!!! - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
Miesto konania: 13.11.2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
Miesto konania: 20.11.2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
Miesto konania: 21.11.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)