DPH, DzP, Daňový poriadok – Zmeny od 1. 1. 2018

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov. Pripravili sme pre vás seminár zameraný na výklad pripravovaných ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Soňa Ugróczy
Bez DPH S DPH
Banská Bystrica - ZRUŠENÉ!!! 26.10.2017 65,00 € 78,00 €
Nitra 20.11.2017 65,00 € 78,00 €
+ -
Bratislava 21.11.2017 65,00 € 78,00 €
+ -

DPH, DzP, Daňový poriadok – Zmeny od 1. 1. 2018

Od januára 2018 sa pripravuje niekoľko významných zmien v oblasti viacerých daňových zákonov. Pripravili sme pre vás seminár zameraný na výklad pripravovaných zmien v oblasti zákona o dani z príjmov, zákona o DPH a zákona o správe daní (tzv. daňový poriadok).

Získajte prehľad o dôležitých zmenách daňových zákonov, ktorý vám uľahčí pripraviť sa na nové pravidlá v praxi od 1. 1. 2018.


Seminár je určený najmä firemným daňovým špecialistom, účtovníkom, ekonómom ako aj širokej odbornej verejnosti.

Rámcový obsah školenia predstavuje rešerš pripravovaných zmien od 1. 1. 2018:

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny, napríklad:

 • úprava definícií závislých osôb, ako aj zavedenie novej definície subjektu, ústredia, konečného príjemcu príjmu a digitálnej platformy;
 • zmena spôsobu zdanenia príjmu z predaja majetku alebo práv v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v prípade obchodného majetku;
 • zavedenie nového inštitútu a nastavenie daňových pravidiel pre oddlženie formou konkurzu a splátkového kalendára u fyzickej osoby;
 • spresnenie definície príležitostnej činnosti;
 • zavedenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie;
 • zavádza sa nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na uhradené služby v kúpeľných zariadeniach;
 • nové oslobodenie od dane z príjmov za komerčné využívanie nehmotných aktív (až do výšky 50 %) a nové oslobodenie od dane z príjmov z tzv. vnorených nehmotných aktív;
 • rozšírenie príjmov nerezidentov zo zdrojov na území SR (napr. odplata za poskytnuté služby, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy);
 • rozšírenie definície stálej prevádzkarne na území SR;
 • upravuje sa oblasť zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností alebo družstiev, ako aj výplata oceňovacích rozdielov z precenenia;
 • zavádza sa nový inštitút zdanenia pri obchode (týkajúci sa presunu majetku alebo rezidencie mimo SR – implementácia ATAD);
 • zavedenie nových pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti;
 • iným odpisovaným majetkom bude aj technické zhodnotenie existujúcich budov, v ktorých sa poskytuje kúpeľná starostlivosť (a to aj na prenajatých budovách);
 • úprava pravidiel pre odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj;
 • zmena uplatňovania daňového bonusu na dieťa;
 • zmena postupu použitia podielu zaplatenej dane zamestnancov (darovanie 2 %);
 • a iné. 

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2018 – pripravované zmeny, napríklad:

 • rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku pri registrácií DPH v prípade, ak žiadateľ má nedoplatok na dani 1 000 eur a viac alebo mu bola v minulosti zrušená registrácia;
 • zmena podmienok na uplatnenie trojstranného obchodu pre prvého odberateľa;
 • ruší sa limit pre základ dane vo faktúre vo výške 5 000 eur a viac pre dodanie poľnohospodárskych plodín a kovov – tzv. tuzemské samozdanenie;
 • zavedenie oznamovacej povinnosti pri predaji nehnuteľností §38;
 • úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku, pri zemne účelu jeho použitia v ochrannej dobe 20 rokov – sa rozširuje na všetky stavby (nielen budovy);
 • rozšírenie možnosti daňového zástupcu pre zahraničné osoby a pre prípad nadobudnutia tovaru (nie len pre dovoz tovoaru);
 • rozšírenie možnosti vystavenia súhrnnej faktúry za nájom a dodávky elektriny, plynu vody a tepla za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov aj odberateľovi, ktorý nie je usadený v Slovenskej republike;
 • zavedenie povinnosť podávania súhrnného výkazu aj pre osoby registrované podľa § 7 a § 7a;
 • zmena v uplatňovaní osobitnej úpravy DPH pre cestovné agentúry a cestovné kancelárie;
 • zavedenie povinnosti vrátenia odpočítanej dane z platby zaplatenej pred dodaním v prípade, ak ku dňu deregistrácie neboli tovar alebo služba dodané;
 • a iné.

 Novela zákona o správe daní od 1. 1. 2018pripravované zmeny, napríklad:

 • nový pojem index daňovej spoľahlivosti (hodnotenie daňového subjektu);
 • zavedenie pravidiel a používania pre daňové tajomstvo;
 • rozšírenie okruhu osôb s povinnosťou elektronickej komunikácie aj na fyzické osoby;
 • možnosť vyhotovenia tzv. súhrnného protokolu Finančným riaditeľstvom SR;
 • navrhuje sa, aby Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo zoznam daňových subjektov a výšku ich dane, resp. výšku ich nadmerného odpočtu;
 • a iné.

HARMONOGRAM:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou 


Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. 

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň. 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 26.10.2017, Banská Bystrica - ZRUŠENÉ!!! - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
Miesto konania: 20.11.2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
Miesto konania: 21.11.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)