Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra

Seminár sa počas letných mesiacov venuje dvom zaujímavým a často diskutovaným témam a to správnosti zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok a výkonu finančnej kontroly z pohľadu zodpovedných zamestnancov. Aktuálne lektor vykonáva pracovnú činnosť zameranú na výkon kontroly v prostredí územnej samosprávy i štátnej správy.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Bez DPH S DPH
Žilina 27.8.2019 65,00 € 78,00 €

Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok a finančná kontrola z pohľadu kontrolóra

Seminár sa počas letných mesiacov venuje dvom zaujímavým a často diskutovaným témam a to správnosti zverejňovania faktúr, zmlúv a objednávok a výkonu finančnej kontroly z pohľadu zodpovedných zamestnancov. Aktuálne lektor vykonáva pracovnú činnosť zameranú na výkon kontroly v prostredí územnej samosprávy i štátnej správy.
Téma seminára sa venuje okrem vysvetlenia spôsobov vykonávania finančnej kontroly i kontrolnej vzorke výkonov finančnej kontroly z praxe za uplynulé obdobie. V rámci jednotlivých finančných operácií lektor prezentuje i zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a vlastné zistenia z kontrolnej činnosti.

Na seminári sa bude lektor venovať aj účtovným dokladom a to z pohľadu správneho zverejňovania na webovom sídle subjektu verejnej správy a v Centrálnom registri zmlúv v prípade štátnych organizácií. Seminár dáva odpovede na otázky týkajúce sa ochrany údajov, dodržania formálnych a časových náležitostí a výnimkám zo zverejňovania. V oblasti zverejňovania lektor predstavuje postupy zverejnenia, upozornenia do praxe, časové lehoty zverejnenia s ohľadom na aktuálne zverejnenie údajov na weboch subjektov verejnej správy pre účely spoločnej kontroly.

Cieľom tejto časti je upozorniť účastníkov na časté nedostatky pri zverejňovaní neúplných zmlúv, na zverejnenie zmluvy, ktorá požíva právnu ochranu, zverejňovanie dohôd v praxi alebo na nesprávne časové lehoty zverejnenia. Seminár je rovnako spracovaný z podkladov lektora z vykonaných kontrol v subjektoch verejnej správy za roky 2011-2017 a to najmä:

 • výkon kontroly v základných školách v roku 2013-2018,
 • výkon kontroly zverejňovania v organizáciách mesta Bratislava
 • výkon kontroly zverejňovania v obchodnej spoločnosti založenej subjektom verejnej správy,
 • výkon metodiky v štátnych orgánoch a subjektoch zaradených do oblasti územnej samosprávy (stredné školy a agentúry) a
 • výkon kontroly v prostredí verejných vysokých škôl, tanečného divadla, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, či Úradu podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu

 


Cieľová skupina: zamestnanci subjektov štátnej správy, rozpočtových a príspevkových organizácií, štátnych fondov a poisťovní a zamestnanci obcí, miest, vyšších územných celkov a škôl, či zariadení (ekonómovia, pokladníci, rozpočtári, mzdári, hospodári, majetkári a podobne).

 

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 •  Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní
 • Online publikáciu:
  • V pdf forme zákon č. 357/2015 Z. z. (zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • Smernica pre výkon finančnej kontroly
 • Videoškolenie:
  • Zverejňovanie zmlúv pre samosprávu s praktickými príkladmi
  • Zverejňovanie zmlúv pre štátnu správu s praktickými príkladmi

 


Súčasťou seminára je i prezentácia lektorovej publikácie vydanej v našom vydavateľskom dome, a to:

Základná finančná kontrola 

Táto publikácia prináša už zapracovanú novelizáciu k právnemu stavu k 1. 1. 2019.
V prípade záujmu si ju účastníci budú môcť objednať priamo na seminári s 50 % zľavou.

 

zakladna-financna-kontrola-200x281

pôvodná cena: 51,60 € s DPH

cena po zľave: 25,80 € s DPH

 

 


Zameranie seminára vychádza z kontrolnej a lektorskej činnosti lektora za posledné roky s ohľadom na správnosť, úplnosť a zákonnosť jednotlivých krokov zamestnancov pri:

 • zabezpečení zverejnenia zmlúv, faktúr a objednávok,
 • kontrole správnosti zverejnených údajov,
 • dodržiavaní aktuálneho právneho predpisu a
 • výkone základnej finančnej kontroly.

Základná finančná kontrola sa spája s formálnymi povinnými údajmi, ktoré je potrebné dodržať pre účely správneho a zákonného výkonu v praxi. Základná finančná kontrola sa v praxi vykonáva ako formalita bez overenia zodpovednými zamestnancami (vecne zodpovednými) a to napríklad pri tvorbe rozhodnutí alebo zmlúv a podobne.

Seminár v tejto časti odpovedá aj na frekventované otázky z praxe a to:

 • Musí sa overiť aj darovacia zmluva?
 • Je potrebné overiť aj účtovné doklady základnou finančnou kontrolou?

 • Aké sú najčastejšie nedostatky pri výkone základnej finančnej kontroly?
 • Overuje sa finančnou kontrolou aj inventarizácia majetku a záväzkov a ich rozdielu?
 • Vykonáva sa pri poskytovaní preddavkov aj administratívna finančná kontrola?
 • Kto môže zastúpiť vedúceho zamestnanca pri výkone základnej finančnej kontrole?
 • Ako overiť zábezpeku?
 • Ako overiť príjem preplatku z poisťovne?
 • Postačí overiť iba výpis z bankového účtu alebo pokladničnej knihy?
 • Čo všetko kontroluje kontrola?
 • Musíme mať povinne spracovanú internú smernicu?

 

PROGRAM ŠKOLENIA: 

 • Základná finančná kontrola a jej náležitosti
  • Finančné operácie podliehajúce jej výkonu
  • Formálny výkon v praxi
 • Upozornenia a otázky z praxe
 • Zverejňovanie zmlúv
  • Náležitosti zverejnenia zmlúv

  • Otázky z praxe a ukážka zmlúv z praxe
 •  
 • Zverejňovanie faktúr
  • Náležitosti zverejnenia faktúr
  • Otázky z praxe a ukážka faktúr z praxe
 • Zverejnenie objednávok
  • Náležitosti objednávok
  • Otázky z praxe a ukážka objednávok z praxe
 • Zhrnutie
 • Záver

 

HARMONOGRAM:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok 78 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 26.8.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 27.8.2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)