Interné firemné predpisy - Požiarna ochrana

Akcia -57% Zľava PDF verzia

V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, povinná vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi, pričom druhy dokumentácie určuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Vzory možnej dokumentácie ochrany pred požiarmi sú obsahom tohto materiálu. Podnikateľ si ich teda môže prispôsobiť na svoje podmienky a vyvarovať sa problémom a prípadným sankciám.

Ušetríte
57% = 17,42 €
Cena s DPH
30,32 € 12,90 €
Cena bez DPH
25,27 € 10,75 €
Rok vydania
2019
Počet strán
72
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Interné firemné predpisy - Požiarna ochrana

V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, povinná vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi, pričom druhy dokumentácie určuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Vzory možnej dokumentácie ochrany pred požiarmi sú obsahom tohto materiálu. Podnikateľ si ich teda môže prispôsobiť na svoje podmienky a vyvarovať sa problémom a prípadným sankciám.

K dispozícii je aj ukážka! (Kliknite na kartu Ukážka)


OBSAH

1. Úvod
2. Požiarna identifikačná karta

  • Požiarna identifikačná karta - vzor

3. Požiarne poplachové smernice
4. Požiarny evakuačný plán
5. Hlavná požiarna kniha
6. Požiarny poriadok

  • Príloha– Požiarna hliadka

7. Tematický plán a časový rozvrh odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky pracoviska
8. Úlohy obce v protipožiarnej ochrane – interná smernica

  • Prílohač. 1 –Obsah preventívnejprotipožiarnej kontroly
  • Prílohač. 2 –Obsah písomnéhopoverenia
  • Prílohač. 3 –Obsah oznámenia o zistených nedostatkoch
  • Prílohač. 4 –Obsah rozhodnutia na odstránenie nedostatkov
  • Prílohač. 5 –Obsah rozhodnutia o vylúčení veci z používania
  • Prílohač. 6 –Obsah preventívnejprotipožiarnej prehliadky

9. PrílohaA – Podpisový hárok
10. PrílohaB – Pripomienkový list

Ukážka