Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020

Od roku 2020 je v platnosti nové usmernenie Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), ktoré pôvodné všeobecné nariadenia o ochrane údajov (GDPR) nemení, ale iba bližšie vykladá ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov kamerovými systémami. Obsah seminára mapuje základné zásady, technické nastavenia, ako aj povinnosti prevádzkovateľov kamerových systémov, ktoré musia zosúladiť s požiadavkami GDPR.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD., Mgr. Viliam Mizák
Bez DPH S DPH
Bratislava 29.9.2020 100,00 € 120,00 €

Kamerové systémy v praxi podľa usmernení EDPB zo dňa 29.1.2020

Od roku 2020 je v platnosti nové usmernenie Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB), ktoré pôvodné všeobecné nariadenia o ochrane údajov (GDPR) nemení, ale iba bližšie vykladá ustanovenia týkajúce sa spracúvania osobných údajov kamerovými systémami. Obsah seminára mapuje základné zásady, technické nastavenia, ako aj povinnosti prevádzkovateľov kamerových systémov, ktoré musia zosúladiť s požiadavkami GDPR.
Počas celého školenia budú lektori dbať na to, aby ste jednotlivé nariadenia správne pochopili a vedeli ich implementovať do svojej praxe. Po jeho absolvovaní, preto budete vedieť, ktoré priestory môžu byť monitorované, aké sú lehoty na uchovávanie takéhoto záznamu alebo akou dokumentáciou musí prevádzkovateľ disponovať. Pozornosť venujeme nielen základným otázkam, ale aj špecifickým skutočnostiam spojeným s prevádzkovaním kamerových systémov, ako je napríklad poskytovania videozáznamov tretím stranám alebo postup pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Korona Safe:

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Usmernenia 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom videozariadení sa týkajú kamerových systémov, ktorými sú podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) spracúvané osobné údaje na území Európskej únie. Predmetné usmernenia sa zameriavajú na dôsledné uplatňovanie zásad spracúvania a podmienok zákonného spracúvania vrátane podmienok súvisiacich so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov, vrstvené prístupy k poskytovaniu informácií dotknutým osobám pri získavaní ich osobných údajov, lehoty uchovávania videozáznamov, postupy pri uplatňovaní práv dotknutých osôb a ďalšie skutočnosti spojené s prevádzkovaním kamerových systémov.

V priebehu seminára sa oboznámite s princípmi uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov s dôrazom na špecifické pravidlá vzťahujúce sa na kamerové systémy a ich prevádzkovateľov, napríklad:

 • situácie, na ktoré sa všeobecné nariadenie o ochrane údajov nevzťahuje,
 • ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec,
 • akou dokumentáciou má disponovať prevádzkovateľ kamerového systému,
 • rozsah informácií poskytovaných dotknutej osobe v prvej a druhej vrstve a spôsob ich poskytovania,
 • odporúčané lehoty uchovávania videozáznamov a povinnosti prevádzkovateľa, ktorý potrebuje videozáznamy uchovávať dlhšie,
 • pravidlá poskytovania videozáznamov tretím stranám,
 • postupy prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb,
 • test proporcionality, ak je spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

 

Harmonogram školenia:

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 10.30 prednáška

10.30 – 10.45 prestávka s koláčikom

10.45 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou

12.30 – 13.00 obedňajšia prestávka

13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
29. 9. 2020, Bratislava - Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava (mapa)