Konsolidovaná účtovná závierka v modelových situáciách podľa postupov IFRS

Certifikovaná audítorka Ing. Mária Cvečková vo videoškolení vysvetľuje problematiku konsolidovanej účtovnej závierky na množstve praktických príkladov a modelových situácií v súlade s postupmi IFRS.

Rok vydania
2/2016
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
69 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Cvečková, CA
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 20,00 € 24,00 €
+ -
Videoškolenie na USB 26,00 € 31,20 €
+ -

Konsolidovaná účtovná závierka v modelových situáciách podľa postupov IFRS

Certifikovaná audítorka Ing. Mária Cvečková vo videoškolení vysvetľuje problematiku konsolidovanej účtovnej závierky na množstve praktických príkladov a modelových situácií v súlade s postupmi IFRS.
 • postupy pri obstaraní podielov materskej spoločnosti ku dňu akvizície (100 % podiel, podiel menší ako 100 % a riešenie nekontrolných podielov)
 • pohyby vo vlastnom imaní po dátume akvizície
 • akvizície v priebehu roka
 • transakcie v rámci skupiny (predaje, prevody, pohľadávky/záväzky, dividendy)
 • ocenenie aktív a záväzkov dcérskeho podniku reálnou hodnotou, ocenenie nekontrolných podielov, goodwill/negatívny goodwill
 • testovanie goodwillu
 • pridružené podniky
 • spoločné dohody
 • metóda ekvivalencie
 • postupný nákup podielov
 • zmeny v charaktere finančnej investície
 • zverejňovanie údajovSúčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.