Novinky v transferovom oceňovaní v roku 2019

V roku 2018 sa už po piatykrát zmenilo usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie. Zmeny v dokumentačnej povinnosti sú pomerne rozsiahle a zásadné.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Bratislava 23.5.2019 70,00 € 84,00 €

Novinky v transferovom oceňovaní v roku 2019

V roku 2018 sa už po piatykrát zmenilo usmernenie Ministerstva financií SR, ktoré upravuje rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti pre transferové oceňovanie. Zmeny v dokumentačnej povinnosti sú pomerne rozsiahle a zásadné.
Nové usmernenie sa vzťahuje na zdaňovacie obdobie, ktoré začína po 31. decembri 2017. Je možné postupovať podľa neho už pri príprave dokumentácie k transferovému oceňovaniu, a to už za rok 2018. Daňový subjekt však stále môže pripraviť dokumentáciu aj podľa predošlého usmernenia, a to až do 30. júna 2019. Rozhodujúci je deň, kedy dokumentáciu správcovi dane reálne predloží.

Pre daňové subjekty, ktoré realizujú kontrolované transakcie s inými závislými osobami, je nevyhnutné pochopiť zmeny, ktoré nové usmernenie zavádza. Preto je školenie zamerané na poskytnutie detailného prehľadu o zmenách v obsahu skrátenej, základnej a úplnej dokumentačnej povinnosti na praktických príkladoch pre všetky skupiny daňových subjektov a porovnanie s predošlým usmernením.

Zároveň školenie poskytne účastníkom rámcový prehľad o problematike transferového oceňovania s cieľom poukázať na elementárne povinnosti závislých osôb, ktoré sú zadefinované v zákone o dani z príjmov a súvisiacich právnych predpisoch.

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program:
 • Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, analýza porovnateľnosti
 • Závislá osoba – kritériá definovania, praktické príklady na určenie závislého vzťahu
 • Legislatívny rámec transferového oceňovania v zákone o dani z príjmov
 • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah
 • Druhy dokumentácie – skrátená, základná, úplná
 • Aktuálne zmeny v usmernení MF SR
 • Ako pripraviť dobrú dokumentáciu
 • Interná smernica k transferovému oceňovaniu pre jednotlivé druhy dokumentácie
 • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
 • Odpovede na otázky v rámci diskusie

 

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 14.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


Miesto konania:
17.5.2019, Žilina - Dom odborov, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina (mapa)
23.5.2019, Bratislava - Vienna Gate, Kopčianska 8A, Petržalka (mapa) Ako sa k nám dostať