Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Žilina 13.7.2018 85,00 € 102,00 €

Novinky v zákazkách s nízkou hodnotou

Cieľom školenia bude komplexne informovať verejných obstarávateľov, ktorí realizujú len základné postupy verejného obstarávania podľa §117 ZVO „zákazka s nízkou hodnotou“ o ich povinnostiach v tejto oblasti verejného obstarávania po 01.06.2017. Podrobne si rozoberieme postupy pri zákazke s nízkou hodnou , ktoré je potrebné aplikovať v internej Smernici verejného obstarávateľa, preberieme zvýšené finančné limity platné po 01.06.2017. Účastníkom školenia poskytneme vzorovú Smernicu pre tento typ verejného obstarávania.
Druhou dôležitou témou, ktorej sa budeme venovať je počas prípravy, realizácie a vyhodnotenia verejného obstarávania „zákazka s nízkou hodnotou“ sledovať a vyhodnocovať „konflikt záujmov“ povinnosť vyplýva zo ZVO a nie sú od tejto povinnosti oslobodené ani zákazky s nízkou hodnotou

  • Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, nové finančné limity po 01.06.2017

  • Interná Smernica pre tento postup verejného obstarávania.

  • Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti.

  • Ako vyhlasujeme tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení zákazky.

  • Ako vyhodnocujeme tento typ verejného obstarávania, povinnosti verejného obstarávateľa.

  • Akú dokumentáciu zakladá verejný obstarávateľ do spisu pri tomto type verejného obstarávania.

  • Inštitút konfliktu záujmov je založený na aktívnej úlohe verejného obstarávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, vedúcemu k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania.

  • Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov – osoba, ktorá pripravuje a vyhlasuje verejné obstarávanie, štatutár organizácie.

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 13.7.2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)