Občiansky súdny poriadok (2016)

Akcia -74%

podľa právneho stavu k 27. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 8/2016)

Ušetríte
74% = 4,35 €
Cena s DPH
5,88 € 1,52 €
Cena bez DPH
4,90 € 1,27 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Občiansky súdny poriadok (2016)

podľa právneho stavu k 27. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 8/2016)
Úplné znenie zákona
č. 99/1963 Zb.
OBČIANSKY SÚDNY PORIADOK


Po zmene zákonom č. 175/2015 Z. z.:
 • Rozširuje sa oprávnenie prokurátora podať v konaní starostlivosti o maloletých návrh na uloženie
  výchovného opatrenia osobe, ktorá pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedná a spáchala čin,
  ktorý by inak bol trestným činom.
 • Zavádza sa nový druh konania s názvom: Konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom
  premiestnení alebo zadržaní.
 • Zavádza sa nové oprávnenie súdu povoliť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  aby vstúpil do obydlia (povolenie sa zo zákona bude vzťahovať aj na otvorenie obydlia) na účel výkonu
  oprávnenia preverovať stav dieťaťa.

  Cieľom povolenia má byť umožnenie osobne a predovšetkým efektívne preverovať informácie
  nasvedčujúce tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu,
  čím má orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately dostať k dispozícii
  dostatok informácií, aby mohol iniciovať opatrenia smerujúce na zabezpečenie riadnej výchovy
  dieťaťa v následnom súdnom konaní.


Po zmene zákonom č. 438/2015 Z. z.:
 • Dopĺňa sa nová povinnosť pri žalobe, ktorou sa uplatňuje nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému,
  ktorý je fyzickou osobou. K žalobe sa pripojí zmenka alebo šek a ďalšie listiny potrebné na
  uplatnenie práva z nich. Ak nie je dokázaný opak, platí, že nárok zo zmenky alebo šeku proti žalovanému,
  ktorý je fyzickou osobou, vznikol v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou.
  Úprava má zamedziť zneužívaniu niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom.