Občiansky zákonník (2018)

podľa právneho stavu k 12. 9. 2018 (Úplne znenia zákonov 35/2018).

Cena s DPH
6,98 €
Cena bez DPH
5,82 €
Rok vydania
2018
Počet strán
108
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Občiansky zákonník (2018)

podľa právneho stavu k 12. 9. 2018 (Úplne znenia zákonov 35/2018).
Úplné znenie zákona
č. 40/1964 Zb.
OBČIANSKY ZÁKONNÍK

Po zmene zákonom č. 170/2018 Z. z.:
 • Novela dopĺňa ustanovenie s cieľom zabezpečiť úplnú a správnu transpozíciu Smernice Európskeho
  parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (ďalej len „smernica o právach spotrebiteľov“). V súlade s čl. 18 ods. 2 smernice o právach spotrebiteľov sa právo na odstúpenie od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci priznáva kupujúcemu aj v prípade, ak mu predávajúci vec nedodal v dohodnutej lehote alebo ak lehota
  nebola dohodnutá, v lehote 30 dní od uzatvorenia zmluvy, a ak predávajúci jednoznačne vyhlásil, že odmieta vec kupujúcemu dodať.
 • Keďže zákon obsahuje ustanovenie samostatne definujúce zmluvu o zájazde, tento zmluvný typ bol vyňatý zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.


Po zmene zákonom č. 184/2018 Z. z.:
 • Zmeny obsahujú právnu úpravu, v zmysle ktorej má živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý
  tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie.
  Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa
  ako živého tvora. Predmetom úpravy je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych
  vzťahoch v Občianskom zákonníku, pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom
  právnych vzťahov.


Po zmene zákonom č. 213/2018 Z. z.:
 • Na základe novely sa dopĺňa spôsob oceňovania virtuálnej meny reálnou hodnotou vrátane majetku a služieb nadobudnutých výmenou za virtuálnu menu.
 • Pri stanovení ocenenia úbytku virtuálnej meny sa umožňuje použitie váženého aritmetického priemeru alebo metódy FIFO.
 • Za reálnu hodnotu pre virtuálnu menu sa považuje cena zistená na verejnom trhu spôsobom, ktorý si účtovná jednotka pre danú virtuálnu menu zvolila.