Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2018

Vydanie obsahuje zaujímavé témy ako - sezónne práce – sezónne zamestnávanie, zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi, daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus ...

Cena s DPH
7,32 €
Cena bez DPH
6,10 €
Rok vydania
2018
Počet strán
136
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2018

Vydanie obsahuje zaujímavé témy ako - sezónne práce – sezónne zamestnávanie, zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi, daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018, nárok na daňový bonus a štúdium dieťaťa, zárobková činnosť študentov a iné.
V obsahu aktuálneho čísla nájdete tieto témy:

ODBORNÍK RADÍ

Zvýšenie súm stravného pri tuzemskej pracovnej ceste a jeho dosah v praxi
(Ing. Ľuboslava Minková)

Opatrením MPSVR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného sa od 1. júna 2018 zvýšili sumy stravného pre zamestnanca ako nárokovej náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste, a to nasledovne:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 eura na 4,80 eura,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 eura na 7,10 eura,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 eura na 10,90 eura.

Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín a zmeny v oblasti podpory mobility pracovnej sily od 1. 5. 2018
(Mgr. Gabriel Kosztolányi)

Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. mája 2018 prináša niekoľko zmien v oblasti zamestnávania príslušníkov tretích krajín a zatraktívnenie príspevkov slúžiacich na podporu mobility pracovnej sily.

Daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanec verzus živnostník v roku 2018 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Vymenované a vysvetlené základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca a živnostníka. Pre porovnanie sú uvedené modelové príklady. V prvom modelovom príklade je porovnané daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca. V druhom a treťom modelovom príklade je porovnané daňové a odvodové zaťaženie živnostníka.


ABC MZDÁRA

Nárok na daňový bonus a štúdium dieťaťa (Ing. Dagmar Piršelová)

Venujeme sa daňovému bonusu, ktorý predstavuje daňové zvýhodnenie na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, vyplatené podľa zákona o dani z príjmov. Ide o príjem od dane oslobodený. Znižuje fyzickej osobe vypočítanú daň, resp. v priebehu roka mesačný preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.


PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

Sezónne práce – sezónne zamestnávanie (Ing. Eva Gášpárová)

Sezónna práca sa v závislosti od postupnosti ročných období automaticky opakuje každý rok. Zamestnávatelia môžu zamestnancov na sezónne práce zamestnávať len v pracovnoprávnom vzťahu podľa Zákonníka práce. Dĺžka tohto obdobia nemôže v žiadnom prípade prekročiť osem mesiacov. To platí aj pre občanov EÚ. Štátni príslušníci tretích krajín môžu v súlade so zákonom o službách zamestnanosti na území Slovenskej republiky vykonávať sezónne práce najviac 90 dní na základe povolenia na zamestnanie a nad 90 dní, a to najviac 180 dní, na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Dohody dôchodcov od 1. júla 2018 (Bc. Katarína Danajovičová)

Od 1. júla 2018 sa zavádza odvodovú úľavu pre dôchodcov pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Odvodová úľava bude obdobná ako v prípade pri odvodovej úľave pri dohode o brigádnickej práci študentov (§ 227a). V článku si podrobne priblížime, ktorí dôchodcovia si ju môžu uplatniť, aké sú podmienky uplatnenia, ako sa im znížia odvody – čo všetko prináša táto pozitívna zmena zákona.

Zárobková činnosť študentov (Ing. Eva Gášpárová)

Ak študent dovŕši 15 rokov veku a skončí povinnú školskú dochádzku, môže zárobkovú činnosť vykonávať ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce. V praxi je najbežnejší výkon činnosti na základe dohody o brigádnickej činnosti študentov, z ktorej študent neplatí poistné na zdravotné poistenie a do výšky 200 € mesačne si môže uplatniť aj úľavu na dôchodkové poistenie.


RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Vyhľadávač PMPP 2018