Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2020

V jedenástom vydaní publikácie Personálneho a mzdového poradcu podnikateľa nájdete prehľad najdiskutovanejších tém - znižovanie stavu zamestnancov, rozhodnutia súdov v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dovolenka, vznik a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO v roku 2020, tretie predĺženie podpory v nezamestnanosti počas COVID-19 a iné.

Cena s DPH
17,16 €
Cena bez DPH
14,30 €
Rok vydania
2020
Počet strán
232
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 11/2020

V jedenástom vydaní publikácie Personálneho a mzdového poradcu podnikateľa nájdete prehľad najdiskutovanejších tém - znižovanie stavu zamestnancov, rozhodnutia súdov v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dovolenka, vznik a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO v roku 2020, tretie predĺženie podpory v nezamestnanosti počas COVID-19 a iné.

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

 • Rozhodnutia súdov v oblasti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)

Zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať výnimočne s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Avšak ich uzatváranie by nemalo byť motivované obídením pravidiel o pracovnom pomere.

 • Znižovanie stavu zamestnancov (JUDr. Tatiana Mičudová)

Niektoré opatrenia spôsobili zatvorenie mnohých prevádzok, viacerí zamestnávatelia sa dostali do nepriaznivej ekonomickej situácie a nedokážu pokryť náklady na mzdy zamestnancov. Na túto situáciu reagujú znižovaním počtu zamestnancov. Tento článok prináša informácie o právnej úprave znižovania stavu zamestnancov.

 • Právna úprava zmeny „dojednaných pracovných podmienok“ (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

V aktuálnej situácii spôsobenej koronavírusom môže byť uplatnená zmena obsahu pracovného pomeru, resp. dojednaných pracovných podmienok. V článku sú uvedené jednotlivé zmeny pracovných podmienok, ktoré môžu nastať v čase od vzniku pracovného pomeru až po jeho skončenie.

 • Pracovný pomer na kratší pracovný čas (JUDr. Ondrej Beracka)

Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve aj kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. To prináša so sebou výhody a nevýhody tak na strane zamestnanca, ako aj zamestnávateľa.

 • Dohoda o urovnaní verzus dohoda o sporných nárokoch (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

Je možné uzavrieť v pracovnoprávnych vzťahoch dohodu o urovnaní? Alebo je striktne daná ako pomenovaný zmluvný typ – dohoda o sporných nárokoch v zmysle Zákonníka práce?

 • Dovolenka (Bc. Katarína Danajovičová)

Zamestnancovi v pracovnom pomere vzniká nárok na dovolenku, či už ide o plný alebo skrátený úväzok. Na akú dlhú dovolenku má zamestnanec nárok, ako sa počíta a ako je to pri materskej alebo rodičovskej dovolenke, sa dozviete v článku.

ODBORNÍK RADÍ

 • Vznik a zánik povinného sociálneho poistenia SZČO v roku 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

V dôsledku aktuálnej situácie sa pre SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca 2020, špecificky ustanovil postup pri zisťovaní vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia.

 • Tretie predĺženie podpory v nezamestnanosti počas COVID-19 (JUDr. Lenka Hmírová)
 • Preddavky na daň z príjmov v čase koronakrízy (Ing. Michaela Vidová)
 • Zrušenie a pozastavenie živnosti (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

Z dôvodu koronakrízy sa dostávajú určité profesie do finančných ťažkostí, a aj napriek podporným balíčkom sa rozhodnú pozastaviť alebo ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

 • Letné brigády študentov (Bc. Katarína Danajovičová)

Blíži sa leto, opatrenia súvisiace s ochranou zdravia v boji proti koronavírusu sa už uvoľňujú a študenti si budú hľadať letné brigády. V článku nájdete podmienky brigádnickej práce a jednotlivé daňové a odvodové povinnosti.

 • Uchovávanie, ochrana a vyraďovanie písomností podnikateľských subjektov (Ing. Eva Gášpárová)

Povinnosťou podnikateľských subjektov je uchovávať a chrániť množstvo písomností a iných dôležitých dokumentov a spravovať registratúru. Je vhodné, aby podnikatelia mali vypracovanú internú smernicu na uchovávanie, ochranu a vyraďovanie písomností, vzor ktorej nájdete v prílohe článku.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

 • Absolventská prax – podmienky jej vykonávania a príspevok na jej vykonávanie (JUDr. Stanislava Žáková)

Účelom absolventskej praxe je zvýšenie zamestnanosti absolventov škôl, ktorí majú po skončení štúdia problém nájsť si zamestnanie. Je vhodná aj pre zamestnávateľov, pretože im v súvislosti s vykonávaním absolventskej praxe nevznikajú žiadne náklady.

 • Online pracovný pohovor (Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Keďže je náš svet momentálne iný, tak aj pracovný pohovor sa deje cez video-hovor. Ako sa na takýto pohovor pripraviť? Článok prináša vybrané tipy pre účastníkov video-pohovoru, ako takýto pohovor zvládnuť čo najlepšie.

VEREJNÁ SPRÁVA

 • Odstupné a odchodné (Ing. Jarmila Belešová)

Podmienky, za ktorých zamestnávateľ môže alebo kedy je povinný poskytnúť zamestnancovi odstupné a odchodné a ich výšku, upravujú viaceré predpisy. Základné podmienky upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

ZAMESTNANEC A ZAMESTNÁVATEĽ EÚ

 • Skončenie pracovného pomeru s cudzincom (JUDr. Slavomíra Andrea Rusnak)

Akým spôsobom je zamestnávateľ oprávnený rozviazať pracovný pomer s cudzincom? Sú v zákone upravené obmedzenia, prípadne podmienky stanovujúce zánik pracovného pomeru cudzinca?