Pluralizmus moci a práva (online)

Zborník obsahuje príspevky od odborníkov z oblasti právnej teórie a praxe.

Cena s DPH
1,20 €
Cena bez DPH
1,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Eurokódex, s. r. o.

Pluralizmus moci a práva (online)

Zborník obsahuje príspevky od odborníkov z oblasti právnej teórie a praxe.
Pluralizmus moci a práva

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 25. – 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. Zborník obsahuje príspevky od množstva vynikajúcich odborníkov z oblasti právnej teórie a praxe, ako sú napr. zo Slovenska Ján Svák (Bratislavská vysoká škola práva), Eduard Bárány (Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied), Alexander Bröstl (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika), Peter Colotka (Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied), Ivetta Macejková (Ústavný súd Slovenskej republiky) a Ľudmila Gajdošíková (Ústavný súd Slovenskej republiky), z Českej republiky napr. Aleš Gerloch (Právnická fakulta Univerzity Karlovy), Miloš Večeřa (Právnická fakulta Masarykovy univerzity), Pavel Holländer (Ústavní soud České republiky), Vlasta Formánková (Ústavní soud České republiky) a Stanislav Balík (Ústavní soud České republiky), z Poľska napr. Andrzej Bisztyga a Jerzy Rychlik. Súčasťou zborníka sú príspevky, ktoré na konferencii odzneli, uvedené sú však aj tie príspevky, ktoré neodzneli, hoci boli zaslané.


Témy príspevkov:

• Ústava Slovenskej republiky vo svetle postmoderného chápania práva

• Zdvihnutý prst Ronalda Dworkina alebo ako falanga Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických prekačuje tradičné doktríny ústavného práva

• Vztahy členských států Evropské unie po Lisabonské smlouvě – pluralita moci, nebo nerovnost?

• Pluralizmus práva a proces európskej integrácie

• Dualita ochrany základních práv na evropské úrovni a Lisabonská smlouva

• Monizmus právneho poriadku Slovenskej republiky v podmienkach právneho pluralizmu

• Pluralizmus verejnej moci a právo

• Pluralitní politický systém jako příčina a řešení problému plurality moci a práva ve společnosti?

• Pluralizmus mocí a právo v ústavnom súdnictve

• Společenský řád v utopii: zamyšlení nad „pluralizmem moci“

• Neopluralizmus? Neoelitizmus? Alebo post-demokracia?

• Privatizácia verejných úloh v Poľsku

• Náboženská svoboda jako zdroj právního pluralizmu

• Pluralita prameňov práva v Slovenskej republike

• Sociokultúrna determinácia tvorby práva

• Justice vrací úder

• Pluralizmus ľudských práv

• Polycentrismus v recentním právu: příčiny a důsledky

• Právo jako pojistka moci?

• Pluralizmus chápania práva a konvergencia v práve

• Právne aspekty spoločenskej zodpovednosti nadnárodných obchodných spoločností

• Vedecko-technický pokrok — Vedecko-technický pokrok ako špecifický problém a jeho vplyv na medzinárodné vzťahy a na medzinárodné právo

• K pojmu a definícii medzinárodného práva

• Pluralizmus aplikácie princípu proporcionality v komunitárnom práve: opatrenia komunitárnych orgánov a členských štátov

• Bajka o motorkáři (a o Donu Juanovi a Velkém Sběrateli)

• Medzinárodné aspekty globálnych problémov

• Pluralizmus medzinárodného práva (niektoré otázky fragmentácie – diverzifikácie a rozširovanie medzinárodného práva)

• Pluralismus práva v postmoderní situaci

• Kariéra právneho pluralizmu

• Právny pozitivizmus a multikulturalizmus v európskom kontexte

• Globalizácia, multikulturalizmus a intercivilizačný dialóg o právach

• Několik poznámek k problému pluralismu, multikulturalismu a globalizace

• Súkromnoprávne aspekty v novej koncepcii poskytovania sociálnych služieb

• Podstata moci a práva a jejich pseudopluralismus v rámci Evropské unie

• Pluralita dělby moci v Evropské unii

• Úloha praetora při formování institutů soukromého práva římského

• Pluralismus moci a práva v podmínkách Evropské unie – města, regiony a Výbor regionů v mocenské a právní architektuře Evropské unie

• Pluralita normativních systémů – zvykové právo

• Obchodní společnosti ve vojenských operacích

• Pluralita jako projev práva

• Pluralita tvorby práva v územnej samospráve

• Preskúmavanie normatívnych právnych aktov samosprávy

• Konstytucyjne aspekty multicentryczności systemu prawa

• Na okraj(i) témy: Pluralizmus moci a práva


Časovo neobmedzený prístup

Online prístup získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.