Povinnosti a novinky v BOZP pri práci zamestnancov v kanceláriách a skladoch pre rok 2019

Aké novinky prináša rok 2019 do oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci? Ako vývoj v oblasti BOZP ovplyvní v praxi zamestnancov na pracoviskách? Zoznámte sa so súčasnými pravidlami v BOZP na školení s Ing. Máriou Krempaskou. V prvej časti školenia vám v nadväznosti na prax priblížime legislatívne ustanovenia vyplývajúce zo Zákonníka práce, zákona o BOZP a ďalších osobitných požiadaviek, ktoré nariaďujú národné vyhlášky. V druhej polovici školenia sa zameriame na konkrétne povinnosti zamestnávateľov a zásady bezpečnej práce zamestnancov v kanceláriách a skladoch. Školením vás prevedie skúsená odborníčka, ktorá vám poskytne množstvo praktických príkladov a zároveň objasní vaše otázky či problémy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mária Krempaská
Bez DPH S DPH
Žilina 26.4.2019 70,00 € 84,00 €

Povinnosti a novinky v BOZP pri práci zamestnancov v kanceláriách a skladoch pre rok 2019

Aké novinky prináša rok 2019 do oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci? Ako vývoj v oblasti BOZP ovplyvní v praxi zamestnancov na pracoviskách? Zoznámte sa so súčasnými pravidlami v BOZP na školení s Ing. Máriou Krempaskou. V prvej časti školenia vám v nadväznosti na prax priblížime legislatívne ustanovenia vyplývajúce zo Zákonníka práce, zákona o BOZP a ďalších osobitných požiadaviek, ktoré nariaďujú národné vyhlášky. V druhej polovici školenia sa zameriame na konkrétne povinnosti zamestnávateľov a zásady bezpečnej práce zamestnancov v kanceláriách a skladoch. Školením vás prevedie skúsená odborníčka, ktorá vám poskytne množstvo praktických príkladov a zároveň objasní vaše otázky či problémy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

VŠEOBECNÁ ČASŤ


Zákonník práce

 • Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
 • Pracovný čas
 • Prestávky v práci
 • Práca nadčas, nočná práca
 • Ochrana práce
 • Pracovné podmienky žien, tehotných žien a mladistvých
 • Pracovné úrazy, zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  • Všeobecné zásady prevencie, povinnosti zamestnávateľa
  • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
  • Kontrolná činnosť
  • Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov
  • Povinnosti a práva zamestnancov
  • Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť
  • Evidencia, registrácia a vyšetrovanie pracovných úrazov (vyhláška MPSVaR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze)
  • Postup a povinnosti pri vzniku pracovného úrazu, traumatologický plán, poskytovanie prvej pomoci
  • Zástupca zamestnancov, komisia BOZP
  • Preventívne a ochranné služby v rámci BOZP u zamestnávateľa
  • Dokumentácia BOZP
  • Identifikácia a analýza rizík pracoviska a pracovných činností
 • Zoznam, evidencia a poskytovanie OOPP [NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)]

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce                         

 • Inšpektor práce, inšpekcia práce
 • Oprávnenia a povinnosti inšpektora práce
 • Povinnosti fyzických a právnických osôb
 • Správne delikty a poriadkové pokuty

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 • Pracovná zdravotná služba – povinnosti zamestnávateľa

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (+ ďalšie predpisy)

 • Povinnosti zamestnancov používajúcich služobné vozidlá
 • Povinnosti účastníka cestnej premávky, povinnosti vodiča
 • Povinnosti prevádzkovateľa vozidla
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Organizácia pracovného času v doprave

OSOBITNÉ POŽIADAVKY                                                                                                        

NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov                                                                                                                                                              

NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci    

NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami        

NV SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

NV SR č. 286/2004 Z. z. zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľov pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v znení neskorších predpisov        

NV SR č. 272/2004 Z. z. zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov      

        

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia      

                                                                     

BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA PRACOVISKU – ADMINISTRATÍVA, SKLADY                                                                                                                                      

  • Zásady bezpečnej práce na jednotlivých pracoviskách
  • Oboznámenie s rizikom alebo ohrozením na pracoviskách, s dosahmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na zdraví a s ochranou pred nimi
  • Používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
  • Bezpečnosť práce pri činnosti s elektrickými zariadeniami
  • Návody na obsluhu zariadení a strojov (kancelárska technika, elektrické spotrebiče, náradie)
  • Všeobecné zásady bozp pri práci v skladoch, zásady skladovania, zakladanie a vyberanie materiálov z regálov, regálových zakladačov, manipulácia s bremenami
  • Používanie technických prostriedkov pri skladovaní (VZV, paletové vozíky a pod.)
  • Zakázané práce a činnosti na pracovisku
  • Poriadok a čistota na pracoviskách

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 84 € s DPH zahŕňa: cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.


Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
25. 4. 2019, Bratislava - Apollo klub (Apolka s. r. o.), Súkennícka 4 (mapa)
26. 4. 2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A/8336, 010 01 Žilina (mapa)