Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2018

V publikácii nájdete zaujímavé informácie z oblastí - reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo, vymáhanie poistného od zamestnávateľov a prehľad pokút, vyrovnanie podlžností v rámci sociálneho a zdravotného poistenia, úskalia manažérskych zmlúv a mnohé iné.

Cena s DPH
7,94 €
Cena bez DPH
6,62 €
Rok vydania
2018
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2018

V publikácii nájdete zaujímavé informácie z oblastí - reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo, vymáhanie poistného od zamestnávateľov a prehľad pokút, vyrovnanie podlžností v rámci sociálneho a zdravotného poistenia, úskalia manažérskych zmlúv a mnohé iné.

OBSAH:


  • Reklama, náklady na reprezentáciu, sponzorstvo (Ing. Iveta Petrovická) Reklama, náklady vynaložené na reprezentáciu, sponzorstvo sú z obsahového hľadiska spolu veľmi úzko súvisiace činnosti. Hranica medzi reklamou a reprezentáciou je nepatrná, jej obsah môže byť naopak veľmi rozdielny. Príspevok je zameraný na daňové posúdenie jednotlivých výdavkov vynaložených na činnosti, ktorých cieľom je určitým spôsobom prezentovať samotnú osobu daňovníka (FO alebo obchodnú spoločnosť), jej činnosť, poskytované služby alebo výrobky.
  • Vymáhanie poistného od zamestnávateľov a prehľad pokút (Bc. Katarína Danajovičová) Každý zamestnávateľ je povinný plniť oznamovacie a odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni a voči zdravotným poisťovniam. Poistné, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, je splatné v deň určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak tak neurobí, vzniká zamestnávateľovi dlžné poistné a poisťovne začnú voči zamestnávateľovi konanie vo veci vymáhania pohľadávky.
  • Vyrovnanie podlžností v rámci sociálneho a zdravotného poistenia (Bc. Katarína Danajovičová) Blíži sa koniec roka a nestihli ste si kvôli zlej finančnej situácii vyrovnať všetky svoje záväzky voči Sociálnej či zdravotnej poisťovni? Požiadajte radšej o splátkový kalendár a vyhnite sa tak konaniu vo veci vymáhania pohľadávok. Priblížime si postup a podmienky splátkového kalendára na sociálne a zdravotné poistenie.
  • Úskalia manažérskych zmlúv (Redakcia – Zisk manažment) Čím sú špecifické manažérske zmluvy oproti bežným zamestnaneckým? Aké podstatné náležitosti by mala obsahovať kvalitná manažérska zmluva? Na príkladoch z praxe uvádzame zaujímavé klauzuly v manažérskych zmluvách a najčastejšie porušenia zmluvných podmienok.
  • Spracúvanie osobných údajov v účtovnej agende (JUDr. Marcela Macová, PhD.) Prevádzkovateľ je povinný ochraňovať osobné údaje každej fyzickej osoby, o ktorej spracúva osobné údaje. Článok je venovaný podrobnému rozboru toho, ako má prevádzkovateľ postupovať a čo má robiť, aby spracúval osobné údaje dotknutých osôb v súlade s novými predpismi o ochrane osobných údajov.
  • Cestovné náhrady zamestnancov (Bc. Katarína Danajovičová) Pracovná cesta je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Zamestnancovi pri vyslaní na pracovnú cestu patria cestovné náhrady. V súlade so zákonom o cestovných náhradách rozlišujeme nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Presné pravidlá, podmienky poskytovania cestovných náhrad si musí každý zamestnávateľ špecifikovať v pracovnej zmluve alebo v internej smernici.
  • Evidencia odpadov – povinnosť každého podnikateľa (Ing. Karin Štecová, PhD.) Zo všeobecných skúseností môžeme povedať, že vznikom odpadov sa väčšinou zaoberajú iba výrobné firmy. Malí podnikatelia si myslia, že „neprodukujú“ žiadny odpad, a teda ani zákon o odpadoch sa ich netýka. Omyl! V nasledujúcom príspevku vám objasníme základné povinnosti každej právnickej firmy, resp. fyzickej osoby – podnikateľa, bez ohľadu na ich predmet podnikania.