Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2021

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov je plná noviniek, preto prinášame bližšie rozobranú tému dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami a poistenia, sporenia a plnenia z jednotlivých druhov poistenia a sporenia. V ďalšej časti rozoberáme témy z oblasti BOZP - spoločnosť s ručením obmedzeným a BOZP a prehľad povinností z pohľadu GDPR pri vzniku, priebehu, zániku SRO.

Cena s DPH
12,12 €
Cena bez DPH
10,10 €
EAN kód
8584113064316
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2021

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov je plná noviniek, preto prinášame bližšie rozobranú tému dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami a poistenia, sporenia a plnenia z jednotlivých druhov poistenia a sporenia. V ďalšej časti rozoberáme témy z oblasti BOZP - spoločnosť s ručením obmedzeným a BOZP a prehľad povinností z pohľadu GDPR pri vzniku, priebehu, zániku SRO.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Dočasné prideľovanie zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami (JUDr. Petra Čičkánová)

Dočasné pridelenie zamestnancov je inštitút pracovného práva, ktorý umožňuje zamestnávateľovi vykryť prechodný nedostatok zamestnancov bez toho, aby bol povinný uzatvárať s novými zamestnancami pracovné zmluvy. Vzniká tak trojstranný vzťah medzi agentúrou, zamestnancom a užívateľským zamestnávateľom. V článku sa zameriame ale na pridelenie zamestnanca zamestnávateľom.

  • Poistenia, sporenia a plnenia z jednotlivých druhov poistenia a sporenia (Ing. Valéria Jarinkovičová)

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na plnenia (napr. dávky a podpory) z jednotlivých druhov poistenia a sporenia, aj komerčného, a to najmä z aspektu ZDP ako aj platenie poistného. Hlavne ide o verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, dávky zo sociálneho poistenia, podpory a služby zo starobného dôchodkového sporenia. Zvláštnu pozornosť je potrebné tiež venovať úpravám predmetných zákonov po vypuknutí „koronakrízy“.V príspevku sa autorka zaoberá aj sociálnym poistením a dôchodkovým sporením.

BOZP

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným a BOZP (Mgr. Denisa Martyneková)

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je z hľadiska povinností z oblasti BOZP rozhodujúce, či sa činnosti spoločnosti budú vykonávať len štatutárnym orgánom (bez založenia pracovnoprávnych vzťahov) alebo prostredníctvom zamestnancov. Vtedy bude povinností, ako aj zodpovedností oveľa viac, a to aj v závislosti od charakteru prác, ktoré budú zamestnanci spoločnosti vykonávať. Čím rozsiahlejšie, pestrejšie, rôznorodejšie budú prevádzkované činnosti s.r.o., tým bude potrebné zabezpečiť povinnosti zamestnávateľa v širšom rozsahu.

  • Prehľad povinností z pohľadu GDPR pri vzniku, priebehu, zániku SRO (JUDr. Marcela Macová, PhD.)

Článok popisuje stručný prehľad hlavných povinností, ktoré musí spoločnosť dodržiavať resp. na ktoré si má dať pozor, či už pri vzniku, v priebehu fungovania, alebo pri zániku spoločnosti. Každá spoločnosť spracúva osobné údaje a preto je potrebné mať znalosti o tom, aké povinnosti jej vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona a zákona o ochrane osobných údajov.

Ostatné

  • Ako sa vyhnúť omylom pri plnení povinností a zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (II. časť) (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Cieľom tohto príspevku je pomôcť čitateľom vyhnúť sa omylom pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti (napr. z pracovného pomeru) a zároveň uistiť sa, že tieto príjmy zdaňujú správne (resp. že sú im zdaňované správne ich zamestnávateľmi). Ide o pomerne rozsiahlu problematiku. Príspevok sa zaoberá hlavne : daňovým priznaním, spätným priznaním starobného dôchodku zamestnancovi, úmrtím zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa podávať prehľady a tiež hlásenia.

  • Metodický pokyn 25/DZPaU/2021/MP – vybrané príklady (Finančná správa SR)

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri posúdení zdaniteľnosti príjmu zamestnanca a uplatnení výdavkov (nákladov) na stravovanie do daňových výdavkov. Pre dôležitosť jeho rozsiahleho znenia uvádzame len praktické príklady k posúdeniu zdaniteľnosti plnenia podľa § 5 ods. 7 písm. b) ZDP, poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu výdavkov (nákladov) na vlastné stravovanie daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP do daňových výdavkov tohto daňovníka, ktoré sú prílohou daného pokynu.