Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
Bez DPH S DPH
Bratislava 12.6.2017 65,00 € 78,00 €

Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (papierové, elektronické) až po účtovné (vznik výnosu/nákladu) a daňové hľadisko (preukázateľnosť daňového výdavku, vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH a pod.).
 • Náležitosti faktúry
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
  • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad)
  • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
  • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
  • elektronické faktúry
  • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr

 • Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
  • z pohľadu zákona o účtovníctve
  • spôsoby a formy archivácie dokladov

 • Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
  • z pohľadu zákona o účtovníctve
  • osoby povinné vystaviť faktúru

 • Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)
  • Zálohové faktúry
  • Vyúčtovacie faktúry
  • Faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
  • Faktúry za dodanie tovaru alebo služby
  • Súhrnné faktúry
  • Faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
  • Refakturácia
  • Opravné faktúry

 • Elektronické faktúry
  • Súhlas so zasielaním elektronických faktúr
  • Formáty elektronických faktúr
  • Uchovávanie elektronických faktúr
  • Zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr
  • Problémy z praxe

 • Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)
  • Skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
  • Opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
  • Lehoty na úpravu odpočítanej dane
  • Zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)

 • Osobitné režimy fakturácie
  • Dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
  • Prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
  • Stavebné práce
  • Použitý tovar
  • Cestovné kancelárie
  • Prechodné položky
  • Dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
  • Zásielkový obchod
  • Dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu

 • Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH
  • Všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
  • V ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
  • V ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane

 • Prijatá faktúra – problémy v praxi
  • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
  • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
  • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
  • Prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)

 • Fakturácia v cudzej mene
  • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
  • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty

 • Vybrané problémy
  • Faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa
  • Zápočet vzájomných pohľadávok
  • Internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
  • Miesto dodania služby
  • Fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 66 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 30.9.2016, Bratislava -Termín je OBSADENÝ!!! - garni* G HOTEL Bratislava, Košická 52, 821 08 Bratislava 2 (mapa)
Miesto konania: 3.10.2016, Trnava - Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 (mapa)
Miesto konania: 4.10.2016, Žilina - OBSADENÝ!!! - - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
Miesto konania: 14.10.2016, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
Miesto konania: 28.10.2016, Trenčín - Hotel Magnus, Považská ulica 1706 (mapa)
Miesto konania: 2.11.2016, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
Miesto konania: 4.11.2016, Žilina - - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)
Miesto konania: 7.11.2016, Bratislava -OBSADENÝ!!! - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 11.11.2016, Prešov - Hotel LINEAS, Budovateľská 14 (mapa)
Miesto konania: 13.2.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 5.4.2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
Miesto konania: 6.4.2017, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
Miesto konania: 12.6.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)