Príprava súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou

Školenie bude zamerané hlavne na podlimitný postup verejného obstarávania cez Vestník SR z dôvodu zmien v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré priniesli novely zákona. Okrajovo sa budeme venovať aj ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Žilina 14.6.2018 80,00 € 96,00 €

Príprava súťažných podkladov pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou

Školenie bude zamerané hlavne na podlimitný postup verejného obstarávania cez Vestník SR z dôvodu zmien v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré priniesli novely zákona. Okrajovo sa budeme venovať aj postupu verejného obstarávania zákazka s nízkou hodnotou. Počas spoločného stretnutia sa naučíme spoznávať jednotlivé ustanovenia zákona, ktoré každá zodpovedná osoba za verejné obstarávanie musí aplikovať do kvalitného verejného obstarávania. Postupne preberieme základné etapy, ktoré je potrebné absolvovať v procese verejného obstarávania, tak aby proces prebehol bez zbytočných chýb a nedostatkov.
  • Základné pojmy a princípy verejného obstarávania,
  • Kto je zodpovedný za opis predmetu zákazky a stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, udalosti dôležité v prípravnej fáze verejného obstarávania,
  • Určenie postupu verejného obstarávania a určenie zákazky tovar, služba, stavebná práca
  • Príprava súťažných podkladov v podlimitnom postupe verejného obstarávania, ktoré ustanovenia sú povinné v súťažných podkladoch ako ich správne naformulovať, Povinnou súčasťou je zmluva.
  • Výzva na predkladanie ponúk – predpísané tlačivo úradom pre verejné obstarávanie, jeho vyplnenie a odoslanie,
  • Povinné zverejňovanie v profile verejného obstarávateľa
  • Vyhodnotenie verejného obstarávania, komisia verejného obstarávateľa, zápisnice, aké informácie posielať uchádzačom,
  • Súčinnosť k podpísaniu zmluvy, čo nesmieme opomenúť,
  • Povinné zverejňovanie v profile verejného obstarávateľa po podpise zmluvy s víťazným uchádzačom, oznámenie o ukončení verejného obstarávania zverejnené na úrade pre verejné obstarávanie,
  • Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, zmeny finančných limitov, dodržiavanie princípov verejného obstarávania a iné.

HARMONOGRAM:  
8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou


Účastnícky poplatok 96 € s DPH obsahuje: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania: 14.6.2018, Žilina Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833 (mapa)