Rokovací poriadok pedagogickej rady

Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje postavenie a poslanie pedagogickej rady, práva a povinnosti pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, podrobnosti o príprave a rokovaniach pedagogickej rady, o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia, o vedení zápisníc z pedagogickej rady a ďalších podrobnostiach určujúcich záväznosť rokovacieho poriadku a okruh zamestnancov, ktorí sa ním majú riadiť.

Cena s DPH
7,69 €
Cena bez DPH
6,41 €
Rok vydania
2020
Počet strán
8
Formát
A4
Forma produktu
Formát Word (.doc)
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Rokovací poriadok pedagogickej rady

Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje postavenie a poslanie pedagogickej rady, práva a povinnosti pedagogickej rady a prizvaných odborníkov, podrobnosti o príprave a rokovaniach pedagogickej rady, o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia, o vedení zápisníc z pedagogickej rady a ďalších podrobnostiach určujúcich záväznosť rokovacieho poriadku a okruh zamestnancov, ktorí sa ním majú riadiť.
Rokovací poriadok pedagogickej rady tvorí ďalšiu dokumentáciu školy podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) súvisiacu s organizáciou a riadením školy [§ 17 ods. 3 písm. h) vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, ďalej len „vyhláška č. 320/2008 Z. z.“].

Znením rokovacieho poriadku sa riadia všetci členovia pedagogickej rady, ktorá je tvorená všetkými pedagogickými zamestnancami školy. Rokovací poriadok je vypracovaný na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade s organizačným a pracovným poriadkom školy. Rokovacím poriadkom pedagogickej rady sa riadia aj osoby prizvané na zasadnutia pedagogickej rady.

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy.

Za činnosť pedagogickej rady školy zodpovedá riaditeľ školy.