Ste úplný začiatočník vo verejnom obstarávaní? Vyškolíme Vás!

Cieľom seminára je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Žilina 15.5.2018 80,00 € 96,00 €

Ste úplný začiatočník vo verejnom obstarávaní? Vyškolíme Vás!

Cieľom seminára je komplexne pomôcť obciam, mestám, príspevkovým a rozpočtovým organizáciám vyškoliť zamestnancov zodpovedných za verejné obstarávanie, ktorí do svojich funkcií len nastupujú alebo pôsobia v nich veľmi krátko, a tak potrebujú pomôcť sa zorientovať v zložitej spleti ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Jednodňový seminár pomôže týmto zamestnancom pochopiť základné postupové kroky v procese verejného obstarávania, či už pomocou jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní alebo pomocou využívania nástrojov dostupných na stránke úradu pre verejné obstarávanie alebo na stránke elektronického trhoviska.

Prípravná fáza verejného obstarávania

 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,
 • výber postupu verejného obstarávania,
 • opis predmetu zákazky,
 • vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov,
 • nastavenie podmienok účasti,
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk


Vyhodnotenie verejného obstarávania

 • otváranie ponúk,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
 • vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, náležitostí ponúk a kritérií,
 • zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk,
 • konflikt záujmov,

Výsledok verejného obstarávania

 • uzavretie zmluvy,
 • podpísanie dodatkov,
 • Informačné povinnosti
 • povinnosti vo vzťahu k uverejňovaniu v profile

HARMONOGRAM:


08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedná prestávka
12.00 – 15.00 prednáška

Účastnícky poplatok zahŕňa: cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Miesto konania: 15.5.2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (mapa)