Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022

Povinnosti súvisiace s ukončením daňového roka vám nemusia strpčovať život. Pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého vám prinášame odpovede na všetky dôležité otázky, ktoré s podávaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 súvisia. Venovať sa bude i predĺženiu lehoty na podanie DP, daňovej licencii. Rozoberať bude aj zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na sankcie z nepodania účtovnej závierky či riziká voči obchodným spoločnostiam. Navyše si priamo na vzore tlačiva ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie.

Forma produktu
Školenie
Miesto konania
Bratislava, Žilina
Dátum konania
11.1.2023, 13.1.2023
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Žilina 13.1.2023 90,00 € 108,00 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/webinar-danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-po-za-rok-2022/p-1572620.xhtml">Webinár</a> 0,83 € 1,00 €

Daňové priznanie a účtovná závierka roku 2022

Povinnosti súvisiace s ukončením daňového roka vám nemusia strpčovať život. Pod vedením Ing. Vladimíra Ozimého vám prinášame odpovede na všetky dôležité otázky, ktoré s podávaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 súvisia. Venovať sa bude i predĺženiu lehoty na podanie DP, daňovej licencii. Rozoberať bude aj zostavenie účtovnej závierky pre mikro, malú i veľkú účtovnú jednotku a upozorní na sankcie z nepodania účtovnej závierky či riziká voči obchodným spoločnostiam. Navyše si priamo na vzore tlačiva ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie.

 Korona Safe: 

 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu
 

Bonus

 • Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Program školenia

Daňové priznanie a účtovná závierka

 • Povinnosť podať daňové priznanie u právnických osôb
 • Zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty)
 • Zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a riziká sankcií
 • Nesprávne podanie správcovi dane a riziká spojené s nesprávnym podaním
 • Opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie a výzva na podanie daňového priznania a zmeny v daňovom priznaní pre rok 2022
 • Sankcie spojené s rozdielom vyčísleným v daňovom priznaní a v dodatočnom daňovom priznaní (pokuta a úrok z omeškania)
 

Likvidácia a konkurz – špecifický model podávania daňového priznania

 • Účtovné a zdaňovacie obdobie
 • Vyplatenie likvidačného zostatku
 

Elektronické zasielanie DP

Uzavretie účtovného a daňového roka 2022 na praktických príkladoch

 • Účtovanie a daňové posúdenie výdavkov na reklamu, reklamné predmety a obchodné vzorky
 • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia rezerv
 • Účtovné a daňové posúdenie tvorby, použitia a rozpustenia opravných položiek
 • Účtovné a daňové posúdenie odpisu pohľadávok
 • Účtovné a daňové posúdenie v prípade postúpenia pohľadávok
 • Predaj podniku a úprava základu dane v daňovom priznaní so zaúčtovaním
 • Záväzky po splatnosti a účtovno-daňový dosah
 • Špecifické výdavky daňovo uznané až po zaplatení a vplyv na základ dane
 • Používanie motorového vozidla aj na súkromné účely, účtovno-daňový aspekt a úprava základu dane, benefity zamestnancov verzus paušalizácia
 • Posúdenie daňových a účtovných odpisov
 • Predaj hmotného a nehmotného majetku a posúdenie zostatkovej ceny na daňový základ (účtovno-daňový aspekt) – príklad na posúdenie, ak je nehnuteľnosť tovarom a ak je dlhodobým majetkom
 • Predaj obchodného podielu a účtovno-daňový dosah
 • Špecifické výdavky testované na základ dane (nájom a odpis luxusných MV, členské príspevky)
 • Technické zhodnotenie na prenajatom majetku a vplyv na základ dane u prenajímateľa a nájomcu
 • Vybrané okruhy špecifických výdavkov (likvidácia tovaru, škoda, DPH ako náklad, škoda na cudzom majetku)
 

Uplatnenie daňovej straty v daňovom priznaní

Zápočet dane hradenej v zahraničí (zdroj príjmov v zahraničí)

Platenie preddavkov – výpočet, dodatočné DP a vplyv na preddavky

Asignačná daň pre neziskový sektor

Vyplatenie podielov na zisku a účtovno-daňový aspekt u právnických osôb

Diskusia

Harmonogram školenia

8:30 - 9:00 - prezentácia účastníkov školenia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 - 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed. Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.
 

Miesta konania

 • 11.1.2023 - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (Mapa)
 • 13.1.2023 - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina (Mapa)