Smernica pre vedenie pokladnice obce

Smernica stanovuje postup pri vedení pokladnice obce (tuzemskej a valutovej), hmotnej zodpovednosti za stav peňažných prostriedkov v pokladnici obce a náplň činnosti zodpovedného zamestnanca za vedenie pokladnice.

Cena s DPH
8,94 €
Cena bez DPH
7,45 €
Rok vydania
2018
Počet strán
28
Formát
Word
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Smernica pre vedenie pokladnice obce

Smernica stanovuje postup pri vedení pokladnice obce (tuzemskej a valutovej), hmotnej zodpovednosti za stav peňažných prostriedkov v pokladnici obce a náplň činnosti zodpovedného zamestnanca za vedenie pokladnice.
A to s cieľom vytvorenia jednotného a efektívneho systému riadenia, organizácie, kontroly stavu a pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti. Obec je povinná určiť pri poskytovaní a použití verejných financií také podmienky, aby bolo zabezpečené hospodárne, efektívne, účinné a účelné hospodárenie s verejnými financiami.

Cieľom smernice je stanoviť postup pri vedení pokladnice obce, hmotnej zodpovednosti zamestnanca obce za stav peňažnej hotovosti v pokladnici obce, jeho náplň činnosti za jej vedenie, a to s cieľom vytvorenia jednotného a efektívneho systému riadenia, organizácie, kontroly stavu a pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácie finančnej operácie alebo jej časti v kontexte dodržiavania rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.

Smernica je vypracovaná na základe právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, a to predovšetkým na základe týchto právnych noriem:
• zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
• opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, ÚJ VS a vyššie územné celky,
• zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti,
• zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.