• Úvod
 • >>
 • Úplne znenia zákonov
 • >>
 • Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (2016) v PDF

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (2016) v PDF

podľa právneho stavu k 15. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 33/2016)

Cena s DPH
9,60 €
Cena bez DPH
8,00 €
Rok vydania
2016
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (2016) v PDF

podľa právneho stavu k 15. 12. 2016 (Úplne znenia zákonov 33/2016)
Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 316/2016 Z. z.:

 • Pri uložení trestu prepadnutia majetku sa rozširuje taxatívny výpočet trestných činov o trestný čin nepovolenej prevádzky lotérií a iných podobných hier.
 • Osobe zdravotníckeho pracovníka pri výkone zdravotníckeho povolania smerujúceho k ochrane života a zdravia sa prideľuje štatút chránenej osoby.
 • Doplnenie § 139 zabezpečuje osobe vyššieho veku vyššiu právnu ochranu. Dôvodom je skutočnosť, že tieto osoby, t. j. seniori sú častými obeťami páchania trestnej činnosti.
 • V súvislosti s transpozíciou smernice EÚ sa zavádza nový trestný čin – manipulácia s trhom.
 • Zavádza sa skutková podstata nového trestného činu apartheidu a diskriminácie skupiny osôb.Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK

Po zmene zákonom č. 316/2016 Z. z.:

 • Rozširuje sa pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu na trestné činy extrémizmu.
 • Na účely transpozície smernice EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky sa § 34 dopĺňa novým odsekom, ktorý priznáva obvinenému, resp. podozrivému, ak je jeho osobná sloboda obmedzená, nové práva.Zákon
č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Po zmene zákonom č. 316/2016 Z. z.:

 • Rozširuje sa okruh trestných činov, ktorých sa bude môcť právnická osoba dopustiť, aj o majetkové či úpadkové trestné činy. Pri týchto trestných činoch bude možné vyvodiť trestnú zodpovednosť