Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (2016)

podľa právneho stavu k 4. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 25/2016)

Cena s DPH
15,06 €
Cena bez DPH
12,55 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (2016)

podľa právneho stavu k 4. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 25/2016)
Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON


Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
 • Trestný zákon ako kódex priamo a vyslovene pripúšťa aj páchateľstvo právnických osôb, pričom
  právna úprava trestnej zodpovednosti bude upravená v osobitnom zákone č. 91/2016 Z. z.
 • Nová skutková podstata trestného činu spočívajúca v neoprávnenom vyrobení, používaní alebo
  prechovávaní overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla na účel použiť ju
  ako pravú.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
 • Zmeny predstavujú terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.


Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK


Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
 • V nadväznosti na zavedenie novej právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb sa
  upúšťa od doterajšieho konceptu postihovania právnických osôb prostredníctvom ukladania ochranných
  opatrení zhabania peňažnej čiastky a zhabania majetku.
 • V nadväznosti na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb osobitným zákonom sa
  nanovo koncipuje právna úprava výkonu cudzieho rozhodnutia vo vzťahu k právnickým osobám.

Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
 • Zmeny predstavujú terminologické zosúladenie s novou procesnou úpravou.


Zákon
č. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti právnických osôb
 • Nový zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov ukladaných
  právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti
  právnickým osobám.


Predpokladaný termín vydania: 20.kalendárny týždeň