Trestný zákon, Trestný poriadok v PDF (2016)

podľa právneho stavu k 28. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 7/2016)

Cena s DPH
9,60 €
Cena bez DPH
8,00 €
Rok vydania
2016
Formát
PDF
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok v PDF (2016)

podľa právneho stavu k 28. 1. 2016 (Úplne znenia zákonov 7/2016)
Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON


Po zmene zákonmi č. 397/2015 Z. z., č. 398/2015 Z. z., č. 440/2015 Z. z. a č. 444/2015 Z. z.:
 • Vychádzajúc zo zásady ústavnosti použitia štátnych donucovacích opatrení v podobe určovania
  konaní, ktoré sú postihnuteľné trestným právom, je nevyhnutné ustanoviť zákonné pravidlá ich
  aplikácie. Pre tento účel sa v zákone vymedzujú pojmy a v prílohe vydáva explicitný zoznam látok
  s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, ktorých zneužitie (neoprávnené zaobchádzanie)
  bude predmetom trestnoprávneho postihu.
 • V súvislosti s transpozíciou smernice 2011/99/EÚ sa aplikuje doplnenie výpočtu obmedzení a povinností
  v § 51 ods. 3 a 4 Trestného zákona o zákaz kontaktu s určenou osobou, ktorou bude spravidla
  poškodený, v akejkoľvek forme. Na účely transpozície smernice EP a Rady 2013/40/EÚ sa zavádza
  nová skutková podstata trestného činu neoprávneného zásahu do počítačového systému (§ 247a).
 • Definuje sa nová samostatná skutková podstata trestného činu „športovej korupcie“ priamo
  v trestnom zákone s cieľom lepšieho vymedzenia tejto veľmi špecifickej trestnej činnosti, napr. z pohľadu
  organizovanej trestnej činnosti alebo z pohľadu nepriameho korupčného správania.
 • Navrhuje sa definičné vymedzenie pojmu „teroristické trestné činy“, v zmysle ktorého sa za trestné
  činy terorizmu považujú tieto trestné činy: založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej
  skupiny podľa § 297, terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme podľa § 419, zločin spáchaný
  členom teroristickou skupinou (logicky sa vzťahuje aj na celú teroristickú skupinu) a zločin spáchaný
  z osobitného motívu podľa § 140 písm. e).


Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ poriadok

Po zmene zákonmi č. 397/2015 Z. z., č. 398/2015 Z. z., č. 401/2015 Z. z., č. 440/2015 Z. z. a č. 444/2015 Z. z.:
 • Zavádza sa transpozícia smernice 2012/29/EÚ: upravuje sa právo poškodeného na informáciu
  o stave trestného konania, priznáva sa právo poškodeného na sprievod dôverníka na úkony trestného
  konania, dopĺňa sa povinnosť na primerané vysvetlenie práv poškodeného s ohľadom na jeho
  osobné vlastnosti. Cieľom je poučiť poškodeného o jeho právach takým spôsobom, aby bol poškodený
  spôsobilý takému poučeniu porozumieť.
 • Dopĺňa sa výpočet obmedzení a povinností, ktoré môže sudca pre prípravné konanie alebo súd uložiť
  pri nahradení väzby, o zákaz alebo obmedzenie kontaktu s určenou osobou v akejkoľvek forme.
 • Zavádzajú sa ďalšie poznatky z aplikačnej praxe vo vzťahu k inštitútu zaistenia peňažných prostriedkov
  v trestnom konaní, zrušenia právoplatných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní generálnym
  prokurátorom a v súvislosti s rozhodovaním súdov o väzbe odsúdeného, ktorý vykonáva
  právoplatne uložený trest odňatia slobody v prípade povolenia obnovy konania.
 • Do pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu sa vkladá trestný čin športovej korupcie podľa
  novelizovaného ustanovenia § 336b Trestného zákona.
 • Cieľom zákona je zefektívniť boj proti terorizmu vytvorením legislatívnych predpokladov v oblasti
  získavania informácií, rozšírením možnosti využívať opatrenia preventívnej povahy a v neposlednom
  rade úpravou vyvodzovania trestnej zodpovednosti v prípade stíhania trestných činov terorizmu
  vrátane s tým súvisiaceho trestného konania.