Trestný zákon, Trestný poriadok (2017) v PDF

podľa právneho stavu k 29. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 23/2017)

Cena s DPH
7,92 €
Cena bez DPH
6,60 €
Rok vydania
2017
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok (2017) v PDF

podľa právneho stavu k 29. 11. 2017 (Úplne znenia zákonov 23/2017)
Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 264/2017 Z. z.

  • Do zákona sa vkladá nový paragraf Nekalá likvidácia, ktorým sa zavádza trestný čin nekalej likvidácie a nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu štatutárnym orgánom včas.


Po novele zákonom č. 274/2017 Z. z.
  • V súlade s požiadavkou smernice 2012/29/EÚ sa formulačne dopĺňa osobitný motív v § 140 písm. e) o odkaz na pojmy „pohlavie“ v rámci právnej úpravy osobitného motívu.


Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK

Po zmene zákonom č. 236/2017 Z. z.:

  • V súvislosti s novým zákonom o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa Trestný poriadok dopĺňa o nové ustanovenie, ktoré umožní slovenským orgánom vydať rozhodnutie, ktoré je potrebné na to, aby sa mohol úkon vykonať v cudzine.
  • Vo vzťahu k smernici o prezumpcii neviny ide o úpravu, ktorej cieľom je posilniť právo na spravodlivý proces v trestnom konaní, a to stanovením spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní.


Po zmene zákonom č. 274/2017 Z. z.:
  • Trestný poriadok sa prepája s novým zákonom v oblasti práv obetí trestných činov. Na účely riadnej transpozície smernice 2012/29/EÚ sa rozširujú základné zásady trestného konania, pojmový aparát používaný Trestným poriadkom, nanovo sa upravujú informačné povinnosti voči poškodenému a svedkovi, posilňuje sa postavenie poškodeného (obete) v trestnom konaní, a to najmä vo vzťahu k deťom. Rozširujú sa možnosti poskytovania najmä právnej pomoci poškodenému, upravujú sa podmienky vykonávania výsluchu s ohľadom na potreby obetí, obmedzuje sa využitie inštitútu konfrontácie, mení sa koncept odvádzania peňažných prostriedkov na všeobecne prospešné účely, a to jeho nahradením jediným účelom, ktorým je podpora a ochrana obetí trestných činov. Modifikujú sa pravidlá uzatvárania dohody o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom s cieľom posilniť postavenie poškodeného a v neposlednom rade sa upravuje tzv. adhézne konanie.

Predpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň