Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov

podľa právneho stavu k 31. 7. 2019 (Úplné znenia zákonov 26/2019).

Cena s DPH
18,62 €
Cena bez DPH
15,52 €
Rok vydania
2019
Počet strán
336
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov

podľa právneho stavu k 31. 7. 2019 (Úplné znenia zákonov 26/2019).

Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
TRESTNÝ ZÁKON

Po zmene zákonom č. 214/2019 Z. z.:

  • Vypúšťa sa možnosť súdu, aby rozhodol o tzv. absolútnom doživotnom treste, t. j. treste odňatia slobody na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia.
  • Na základe poznatkov z aplikačnej praxe vyvstala potreba výslovne upraviť možnosť započítania doby zadržania do výkonu trestu odňatia slobody uloženého v rámci tzv. superskráteného konania.
  • Definuje sa predpoklad pre možnosť uloženia trestu domáceho väzenia popri prečinoch aj za určenú kategóriu zločinov.
  • Vymedzuje sa kategória zločinov, za ktoré bude môcť súd ukladať trest domáceho väzenia po splnený všeobecných podmienok.
  • Na účely riadnej implementácie protokolu sa kriminalizovala výrobu tabaku a tabakových výrobkov bez povolenia, ako aj výrobu a prechovávanie náčinia na výrobu tabaku a tabakových výrobkov bez oprávnenia.
  • Skutková podstata nového trestného činu falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie je vyjadrením reakcie na absenciu trestnoprávnej zodpovednosti za manipuláciu s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii.

 

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
TRESTNÝ PORIADOK

Po zmene zákonom č. 214/2019 Z. z.:

  • Úkony trestného konania, ktoré je nutné vykonať mimo svojho obvodu, je možné vykonať okrem dožiadania okresného súdu, prokurátora alebo policajta, kde má byť úkon vykonaný aj prostredníctvom videokonferenčného zariadenia. Ide najmä o výsluchy osôb, ktoré sú subjektom trestného konania.
  • Dôjde k zúženiu inštitútu prísediacich ako členov senátu okresného súdu v trestnom konaní, ktorý má z historického hľadiska dlhodobú tradíciu avšak v súčasnej dobe stratil tento inštitút svoje podstatnenie a je skôr príťažou a obštrukciou pre spravodlivosť, plynulosť a rýchlosť trestného konania.
  • Pri odsúdených na trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie sa osobitne upravuje doba opakovania podania žiadosti o podmienečné prepustenie po jeho zamietnutí súdom. V nadväznosti na uvedené sa navrhuje, aby táto doba bola tri roky.


Úplné znenie zákona
č. 330/2007 Z. z.
O REGISTRI TRESTOV

Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

  • K rozsiahlej úprave zákona o registri trestov sa pristupuje z dôvodu reakcie na skutočnosti vyplývajúce z aplikačnej praxe po nadobudnutí účinnosti zákona proti byrokracii.