• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Zákon o cestnej doprave, Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Zákon o cestnej doprave, Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Podľa právneho stavu k 1. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 14/2021).

Cena s DPH
30,47 €
Cena bez DPH
25,39 €
EAN kód
8584113064279
Rok vydania
2021
Počet strán
384
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, Zákon o cestnej premávke, Zákon o cestnej doprave, Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Podľa právneho stavu k 1. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 14/2021).

Úplné znenie zákona
č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Po zmene zákonom č. 90/2020 Z. z.:

 • Dochádza k predĺženiu niektorých lehôt počas krízovej situácie.

Po zmene zákonom č. 198/2020 Z. z.:

 • Ruší sa povinnosť lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklo vozidla ako dôkaz o vykonaní technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality.

Po zmene zákonom č. 257/2020 Z. z.:

 • Umožňuje sa predaj vozidiel ukončenej série, ktoré nemohli byť uvedené na trh.

Po zmene zákonom č. 418/2020 Z. z.:

 • Maximálny počet povolení vozidiel ukončenej série vydaných podľa § 14 v roku 2021 pre vozidlá kategórie M1 a kategórie N1 triedy I môže byť dvojnásobný.

Po zmene zákonom č. 132/2021 Z. z.:

 • Predĺženie lehôt sa posúva aj na obdobie troch mesiacov po ukončení krízovej situácie, čo podnikateľským subjektom zabezpečí dostatočnú flexibilitu.

Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke

Po zmene zákonom: č. 128/2021 Z. z.:

 • Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti“ tabuľky s evidenčným číslom vozidla.
 • Dochádza k zrušeniu tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu.

Po zmene zákonom č. 145/2021 Z. z.:

 • Ak sa územné konanie, stavebné konanie alebo kolaudačné konanie týka reklamnej stavby, je dotknutým orgánom, ktorý v rámci týchto konaní chráni bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, orgán Policajného zboru, a ak ide o diaľnicu, ministerstvo vnútra.

Po zmene zákonom č. 146/2021 Z. z.:

 • Rozširujú sa kompetencie obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
 • Odstraňuje sa právna neistota pri stanovení vymedzených právomocí obecnej polície.

Po zmene zákonom č. 148/2021 Z. z.:

 • Cieľom novely je vytvoriť zákonné predpoklady na odstraňovanie vozidiel nespôsobilých na prevádzku v cestnej premávke (tzv. vrakov).

Po zmene zákonom č. 157/2021 Z. z.:

 • Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 146/2021 Z. z. (v názve zákona majú byť namiesto slov „z 31. marca 2020“ správne uvedené slová „z 31. marca 2021“).

Úplné znenie zákona
č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave

Po zmene zákonom č. 132/2021 Z. z.:

 • Počas trvania krízovej situácie bude možné medzinárodnú linku pozastaviť a následne na žiadosť dopravcu opäť obnoviť.
 • Nový § 56i vytvára legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci alebo schémy pomoci „de minimis“ na podporu prevádzkovateľov taxislužby, pravidelnú osobnú dopravu alebo nákladnú cestnú dopravu.

Úplné znenie zákona
č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Po zmene zákonom č. 147/2021 Z. z.:

 • Pri správe pozemných komunikácií sa zohľadňuje novela zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

Po zmene zákonom č. 149/2021 Z. z.:

 • Účelom zákona je poskytnúť vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych ciest možnosť majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme v termíne do 31. decembra 2030.
 • S cieľom náležite vykonávať kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav sa ustanovuje, že na tento účel možno použiť aj kalibrované meradlo.
 • Dochádza k zadefinovaniu jednotlivých tried ciest, zadefinovaniu pojmu cestná sieť a k úpravám v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete.
 • Nanovo sa vymedzuje cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce.