Vybrané oblasti transferového oceňovania

Problematika transferového oceňovania je oblasť, ktorá je zo strany podnikateľských subjektov považovaná za pomerne náročnú s nejednoznačne stanovenými pravidlami, ktoré môžu byť v praxi ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Silvia Karelová
Bez DPH S DPH
Bratislava 18.5.2018 65,00 € 78,00 €

Vybrané oblasti transferového oceňovania

Problematika transferového oceňovania je oblasť, ktorá je zo strany podnikateľských subjektov považovaná za pomerne náročnú s nejednoznačne stanovenými pravidlami, ktoré môžu byť v praxi interpretované na strane správcu dane a na strane daňovníka rôznymi spôsobmi. Toto školenie nadväzuje na školenie „Úvod do transferového oceňovania“ a jeho cieľom je posunúť účastníkov v tejto nesporne zaujímavej problematike ďalej. Z tohto dôvodu sa zameriame na posúdenie špecifických vybraných typov transakcií medzi závislými osobami, výberom vhodnej metódy transferového oceňovania pri týchto transakciách, kde nájsť porovnateľné údaje pre ocenenie transakcií medzi závislými osobami podľa princípu nezávislého vzťahu, budeme sa venovať jednotlivým častiam analýzy porovnateľnosti a na praktickom príklade si vysvetlíme ako urobiť funkčnú a rizikovú analýzu, ktorá je súčasťou základnej a úplnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu.
Školenie je určené všetkým, ktorí sa s problematikou transferového oceňovania už stretli a potrebujú si overiť, či pri oceňovaní kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami postupujú správne a tým, ktorí si potrebujú prehĺbiť poznatky v tejto oblasti.
  • Princípy transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, závislé osoby
  • Transakcie s nehmotným majetkom
  • Transakcie so službami
  • Finančné transakcie
  • Ďalšie vybrané druhy transakcií a špecifiká ich posudzovania podľa princípov transferového oceňovania
  • Analýza porovnateľnosti a jej časti
  • Funkčná a riziková analýza – konkrétny príkla
  • Príklady
  • Odpovede na konkrétne otázky v rámci diskusie

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
5.4.2018 -Temín zmenený na 18.5.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)