Výpočet základu dane z príjmov za rok 2016

Cena s DPH
14,40 €
Cena bez DPH
12,00 €
Rok vydania
2017
Formát
MS Excel
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Výpočet základu dane z príjmov za rok 2016

Čo všetko v rámci tejto užitočnej pomôcky nájdete:
  • Tabuľka na transformáciu výsledku hospodárenia na základ dane, v ktorej si vyberiete zo zoznamu položiek upravujúcich základ dane. Výsledkom je výpočet splatnej dane z príjmov so zohľadnením daňovej licencie a výpočet preddavkov na daň z príjmov.
  • Pomocné výpočty k tabuľke B daňového priznania (odpisy hmotného majetku) s určením výšky pripočítateľnej/odpočítateľnej položky k základu dane z príjmov a praktickými vysvetlivkami k obsahovej náplni jednotlivých riadkov.
  • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom týkajúcim sa luxusných osobných automobilov (uplatňovanie daňových odpisov a nákladov na prenájom luxusných automobilov).
  • Pomocné výpočty k limitovaným nákladom (členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva a vybrané alkoholické nápoje poskytnuté ako reklamné predmety).
  • Tabuľka so sumarizáciou položiek upravujúcich základ dane podľa jednotlivých riadkov daňového priznania, ktorá je podkladom k zostaveniu daňového priznania.
  • Sumarizácia pripočítateľných položiek z riadka 180 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti V – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
  • Sumarizácia odpočítateľných položiek k riadku 290 daňového priznania, ktoré sa v zmysle poučenia k daňovému priznaniu k dani z príjmov právnických osôb musia uviesť v časti V – Miesto na osobitné záznamy daňovníka.
  • Zoznam pripočítateľných položiek k základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadka v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.
  • Zoznam odpočítateľných položiek od základu dane s uvedením odvolávky na konkrétne ustanovenie zákona a riadka v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb.


Stručný návod v prípade nejasností s prácou s tabuľkou Výpočet základu dane z príjmov:

S formulárom je nutné pracovať nasledovne (v tomto poradí):
1) Vyplniť základné údaje na hárku s názvom „Základné údaje“, podľa údajov sa automaticky určí výška daňovej licencie.
2) Hárok s názvom „Úprava ZD 2016“ – položky upravujúce základ dane (zvyšujúce/znižujúce základ dane) si je potrebné vybrať z automatického zoznamu, ktorý sa vám ponúkne, ak sa nastavíte na konkrétny riadok v súbore.

Ak budete vpisovať do tohto hárku vlastné znenia položiek upravujúcich základ dane, v ďalších hárkoch nebudú údaje vyplnené korektne!

3) Hárok s názvom „Pomocné výpočty“ nie je nutné vypĺňať, slúži iba na posúdenie splnenia podmienok alebo určenie výšky položiek zvyšujúcich základ dane v prípade luxusných automobilov v majetku alebo v prenájme, reklamných predmetov v podobe vína alebo nepovinného členského. Posúdenie výšky položiek upravujúcich základ dane na tomto hárku bude korektné, ak budete mať vyplnené všetky ostatné položky upravujúce základ dane na hárku s názvom „Úprava ZD 2016“. Osobitnou pomocnou tabuľkou v tomto hárku je tabuľka na určenie rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi hmotného majetku. Vzhľadom na zložitosť pomocnej tabuľky B v daňovom priznaní sme sa rozhodli túto tabuľku dať ako prvú v hárku s názvom „Pomocné výpočty“. Ku každému jednému riadku tejto tabuľky je uvedený popis, ktorý sa vám zobrazí po nastavení kurzoru na konkrétny riadok v tabuľke. Výsledkom je posúdenie položky upravujúcej základ dane z titulu rozdielov medzi účtovnými a daňovými odpismi. Z tabuľky napr. vznikne rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi vo výške 1 300 € (účtovné odpisy sú vyššie ako daňové). Budete upozornení, že ide o pripočítateľnú položku k základu dane na r. 150 DP. Upozornenie pod tabuľkou zmizne v prípade, ak na hárku „Úprava ZD 2016“ budete mať uvedenú túto položku upravujúcu základ dane.
Ostatné hárky sa v tabuľke nevypĺňajú, ich obsah sa naplní automaticky.

Podmienkou správneho fungovania je nainštalovaný Microsoft Excel, verzia z roku 2010 a vyššia.