Aké zmeny prinesie veľká novela ZP od októbra 2022?

Od októbra 2022 nadobudne účinnosť „veľká“ novela Zákonníka práce. Zamestnancom prinesie najmä výhody či uľahčenia. O novinkách, ako je napr. úprava otcovskej dovolenky, obmedzenie skúšobnej doby, lepšia ochrana pred vyhodením, povinné avízo pre pracovníkov na dohodu či náhrada pre „dohodárov“ pri zrušení plánovanej práce a podobne, vás informuje na tomto webinári obľúbená lektorka JUDr. Alena Huťanová.

Forma produktu
Webinár
Miesto konania
3.10.2022
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
JUDr. Alena Huťanová
Bez DPH S DPH
Webinár 3.10.2022 70,00 € 84,00 €

Aké zmeny prinesie veľká novela ZP od októbra 2022?

Od októbra 2022 nadobudne účinnosť „veľká“ novela Zákonníka práce. Zamestnancom prinesie najmä výhody či uľahčenia. O novinkách, ako je napr. úprava otcovskej dovolenky, obmedzenie skúšobnej doby, lepšia ochrana pred vyhodením, povinné avízo pre pracovníkov na dohodu či náhrada pre „dohodárov“ pri zrušení plánovanej práce a podobne, vás informuje na tomto webinári obľúbená lektorka JUDr. Alena Huťanová.

Bonusy

  • Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
  • Videozáznam z webinára na 30 dní

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Obsah webinára

V októbri 2022 má nadobudnúť účinnosť ďalšia väčšia novela Zákonníka práce. 

Cieľom novelizácie Zákonníka práce má byť zabezpečenie transparentných a predvídateľných pracovných podmienok pre zamestnancov. A aké zmeny novela prinesie?

  • ustanovenie presnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom, a to na 10 dní,  
  • doplnenie, resp. spresnenie podstatných náležitostí pracovnej zmluvy - presnej identifikácia zamestnávateľa a zamestnanca,
  • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva (napr. o spôsobe určovania miesta výkonu práce alebo hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce, o výmere dovolenky alebo spôsobe jej určenia a pod.)
  • rozšírenie, resp. spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom, aby bola zabezpečená požiadavka transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce, napr. o určenom pracovnom čase,
  • ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania (pôjde o právo zamestnanca, ktorého pracovný pomer trvá viac ako 6 mesiacov, podať zamestnávateľovi žiadosť o prechod z určitej doby na pracovný pomer na neurčitý čas alebo o prechod z pracovného pomeru uzatvoreného na kratší pracovných čas na ustanovený týždenný pracovný čas),  
  • ustanovenie poskytovania informácií aj v elektronickej podobe (pri poskytovaní informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi bude prípustná okrem listinnej formy aj forma elektronická, za predpokladu, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť),
  • doplnenie a spresnenie ustanovení týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami (napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky, možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa starajú o deti) atď.
  • diskusia

Vo webinári si spolu prejdete všetky dotknuté a zmenené ustanovenia a lektorka vám na príkladoch uvedie čo sa od vás v aplikačnej praxi očakáva.

Harmonogram webinára

09:00 - 13:00 - prednáška spojená s diskusiou